harmonogramy

Harmonogram - semestr zimowy 2018/2019

STUDIA AZJATYCKIE - STUDIA BLISKOWSCHODNIE
 
STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)

STUDIA II STOPNIA (UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE)

STUDIA AZJATYCKIE - STUDIA DALEKOWSCHODNIE
 
STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)
STUDIA II STOPNIA (UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE)

KURSY FAKULTATYWNE 2018/2019 ( na dzień 14.09.2018 aktualna tylko lista na I semestr)

 

Szanowni Państwo terminy przyjazdu profesorów wizytujących mogą ulec zmianie. Dodatkowo prof. P. Das i prof. J. Sykora będą mieć jeszcze zajęcia przez tydzień(nie znamy jeszcze terminu ponownego przyjazdu profesorów)

 

W dniu dzisiejszym tj. 14.09.2018 otrzymaliśmy informację, że nie mamy prowadzącego j. angielski dla poziomu B2 zatem harmonogram dla tych grup może ulec zmianie. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Przedmioty zaznaczone kolorem czerwonym nie mają jeszcze przydzielonej sali.

 

REJESTRACJA NA PROSEMINARIA  MAGISTERSKIE             SEMESTR ZIMOWY 2018/2019

 

Uprzejmie informujemy, że zapisy na PROSEMINARIA MAGISTERSKIE są dostępne wyłącznie dla

  • dla studentów 1 roku studiów II stopnia (uzupełniających magisterskich)

 

Terminy rejestracji:

I tura: 17.09.2018 godz. 14.30 – 20.09.2018 godz.23:59
II tura: 22.09.2018 godz. 15:00 - 26.09.2018 godz. 23:59

 

Podczas 1 tury – wszyscy uprawnieni studenci będą mieć możliwość samodzielnego zarejestrowania się i wyrejestrowywania się.

Podczas 2 tury – wszyscy uprawnieni studenci będą mieć możliwość samodzielnego zarejestrowania się  i wyrejestrowania się.

 

Limity miejsc w poszczególnych grupach – nie zostaną powiększone!

 

Studenci wpisujący się na przedmiot przez rejestrację internetową zobowiązani są  do podpięcia tego przedmiotu, w dniu w którym się na niego wpisali.  Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu zostaną z niego automatycznie wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

Podczas wszystkich rejestracji studenci mogą się rejestrować i wyrejestrowywać z przedmiotów

Nie ma możliwości rejestracji na przedmioty po w/w terminach. Nie będą rozpatrywane żadne podania dot. rejestracji na proseminaria.

 

Prosimy o przemyślane decyzje. 

 

  REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE                           I SEMESTR ROKU AKAD. 2018/ 2019

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY W IBiDW SEMESTR LETNI 2018/2019

PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (MONOGRAFICZNE)

W JĘZYKU POLSKIM

Uprzejmie informujemy, że zapisy na kursy fakultatywne dla uprawnionych studentów:

·       wszystkich studentów studiów stacjonarnych uczących się w IBiDW -
(poza studentami I roku st. stacjonarnych spec. studia dalekowschodnie i st. bliskowschodnie I stopnia)

·       studentów KPSC

 

 odbędą się w następujących terminach:

 

Terminy rejestracji:

I tura: 17.09.2018 godz. 15:00 – 20.09.2018 godz.23:59
II tura: 22.09.2018 godz. 15:00 - 26.09.2018 godz. 23:59

Podczas 1 tury – wszyscy uprawnieni studenci będą mieć możliwość samodzielnego zarejestrowania się i wyrejestrowywania się z kursów fakultatywnych.

Podczas 2 tury – wszyscy uprawnieni studenci będą mieć możliwość samodzielnego zarejestrowania się i wyrejestrowywania się z kursów fakultatywnych. Podczas 2 tury otwarta będzie wyłącznie rejestracja na przedmioty, dla których nie będzie wypełniony limit, bądź gdzie limity zostaną poszerzone.

  

Studenci wpisujący się na przedmiot przez rejestrację internetową zobowiązani są  do podpięcia tego przedmiotu, w dniu w którym się na niego wpisali.  Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego automatycznie wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

Podczas wszystkich rejestracji studenci mogą się rejestrować i wyrejestrowywać z przedmiotów.

Nie ma możliwości rejestrowania się na przedmioty oraz wyrejestrowania się z nich w innych niż podane wyżej terminy. Nie będą rozpatrywane żadne podania dot. rejestracji na przedmioty monograficzne oraz wyrejestrowywania się z nich. Studenci, którzy nie zarejestrują się na wystarczającą ilość przedmiotów, bądź zapomną się wyrejestrować – muszą się liczyć z wszelkimi konsekwencjami tego faktu.

Przypominamy, że rezygnacja z konieczności zaliczania przedmiotu, na który student dokonał już rejestracji, następuje wyłącznie przez samodzielne wyrejestrowanie się w terminach podanych wyżej. Dostępna w Usos opcja „rezygnacja z zaliczenia”, stosowana dotychczas przez studentów, dotyczy jedynie kursów realizowanych w ramach wolnych żetonów w JCJ. Skorzystanie z tej opcji nie skutkuje zwolnieniem z konieczności zaliczania przedmiotu.

Prosimy o przemyślane decyzje. 

 

 

 

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE -                   I SEMESTR ROKU AKAD. 2018/ 2019

        REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY W IBiDW SEMESTR LETNI 2018/2019

PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (MONOGRAFICZNE)           

W JĘZYKU ANGIELSKIM

Uprzejmie informujemy, że zapisy na kursy fakultatywne dla uprawnionych studentów:

·       wszystkich studentów studiów stacjonarnych uczących się w IBiDW -
(poza studentami I roku st. stacjonarnych spec. studia dalekowschodnie i st. bliskowschodnie I stopnia)

·       studentów KPSC

·       studentów programu Erasmus

 

 

 odbędą się w następujących terminach:

 

Terminy rejestracji:

I tura: 17.09.2018 godz. 15:00 – 20.09.2018 godz.23:59
II tura: 22.09.2018 godz. 15:00 - 26.09.2018 godz. 23:59

Podczas 1 tury – wszyscy uprawnieni studenci będą mieć możliwość samodzielnego zarejestrowania się i wyrejestrowywania się z kursów fakultatywnych.

Podczas 2 tury – wszyscy uprawnieni studenci będą mieć możliwość samodzielnego zarejestrowania się i wyrejestrowywania się z kursów fakultatywnych. Podczas 2 tury otwarta będzie wyłącznie rejestracja na przedmioty, dla których nie będzie wypełniony limit, bądź gdzie limity zostaną poszerzone.

  

Studenci wpisujący się na przedmiot przez rejestrację internetową zobowiązani są  do podpięcia tego przedmiotu, w dniu w którym się na niego wpisali.  Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego automatycznie wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

Podczas wszystkich rejestracji studenci mogą się rejestrować i wyrejestrowywać z przedmiotów.

Nie ma możliwości rejestrowania się na przedmioty oraz wyrejestrowania się z nich w innych niż podane wyżej terminy. Nie będą rozpatrywane żadne podania dot. rejestracji na przedmioty monograficzne oraz wyrejestrowywania się z nich. Studenci, którzy nie zarejestrują się na wystarczającą ilość przedmiotów, bądź zapomną się wyrejestrować – muszą się liczyć z wszelkimi konsekwencjami tego faktu.

Przypominamy, że rezygnacja z konieczności zaliczania przedmiotu, na który student dokonał już rejestracji, następuje wyłącznie przez samodzielne wyrejestrowanie się w terminach podanych wyżej. Dostępna w Usos opcja „rezygnacja z zaliczenia”, stosowana dotychczas przez studentów, dotyczy jedynie kursów realizowanych w ramach wolnych żetonów w JCJ. Skorzystanie z tej opcji nie skutkuje zwolnieniem z konieczności zaliczania przedmiotu.

Prosimy o przemyślane decyzje. 

 

REGISTRATION FOR OPTIONAL COURSES 1st semester of the academic year 2018 / 2019

REGISTRATION FOR COURSES  IN THE INSTITUTE OF MIDDLE AND FAR EAST STUDIES WINTER SEMESTER 2018 / 2019
 
        OPTIONAL (MONOGRAPHIC) COURSES IN ENGLISH
 

We kindly inform you that enrolment for optional courses for eligible students, i.e.:

  • all full-time students studying in the Institute of Middle and Far East Studies (apart from 1st year students of full-time studies, specialization of Far East Studies and Middle East Studies, first degree)
  • students of the Centre for Comparative Studies of Civilisation 
  • students of the ERASMUS Programme  

 

 will be held on the following dates: Registration deadlines: First round:  from 17.09.2018 hrs 15:00 till 20.09.2018 hrs 23:59 Second round:  from 22.09.2018 hrs 15:00 till 26.09.2018 hrs 23:59
 
During the first round – all eligible students will be able to enrol themselves as well as to deregister themselves from optional courses.
 
During the second round - all eligible students will be able to enrol themselves as well as to deregister themselves from optional courses. During the second round the registration will be opened only for courses for which the limit will not be completed or where limits will be extended.  Students enrolling for the course via online registration are obliged to attach this course on the date on which they enrolled themselves for it. Students who do not attach the course will automatically be deregistered from it on the next data migration. During all enrolments students may register themselves for courses as well as deregister themselves from courses. 

There is no possibility to enrol for or deregister from courses at other times than specified above.  Any applications for registration for monographic courses or deregistration from these courses will not be considered. Students who will not enrol for a sufficient number of courses or will forget to deregister, have to take into account all the consequences of this fact.

We would like to remind you that the resignation from the necessity to pass the subject for which the student has already been registered is possible only by selfderegistration within the dates given above. The option “resignation from passing” available in USOS and applied so far by students, concerns only the courses realised as a part of free tokens in the Jagiellonian Language Centre. Using this option does not result in exemption from the necessity to pass the course.

Please, make well-thought-out decisions.

Opisy sal

  • IK - sala w Instytucie Konfucjusza - Radziwiłłowska 4; sala 103 - sala malinowa, sala 104, sala 7;
  • sale przy Gronostajowej 3: 129, 146, 153 (I piętro), 025, 0.37, 0.38, 0.48, 0.49 (parter);
  • sale przy Gronostajowej 5 (budynek tzw. mrówka): G.042, G.043
  • sale przy Gronostajowej 7: P.01; P.1.1; P.1.2, aula, 1.02, 103; 104, 1.1.2, 1.28, 2.06, 3.06,
  • sala przy ul. Łojasiewicza 4 (Wydział Matematyki i Informatyki): s. 004 - aula
  • sale przy ul. Łojasiewicza 11 (WYdział Fizyki) - s. A. 108 

Egzaminy semestr letni 2017/2018

 

 

nazwa przedmiotu

wykładowca

data egzaminu

godzina egzaminu

sala    

Popkultura i syjonizm dr M. Kozłowska 18.06.2018 9:00-14:00 s. 037
Wyzwania w zakresie bezpieczeństwa państw azjatyckich prof. dr hab. B. Pacek 18.06.2018 9.00-10.00 049
Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych. Wpływ Chin i innych państw azjatyckich na bezpieczeństwo świata prof. dr hab. B. Pacek 18.06.2018 10.30-11.30 049
Historia Azji Południowo-Wschodniej cz. II dr M. Lubina 18.06.2018 10.00-11.30 048
dyżur mgr T. Gałuszka

18, 21,25,28.06.2018

2,5,9.07.2018

12:00-14:00 s. 036
Zarys historii Azji Poł-Wsch dr M. Lubina 18.06.2018 12.00-13.30 P0.1.1
Colonialism and Nationalism... dr M. Lubina 18.06.2018 14.00-15.30 048
China-Russia Relations dr M. Lubina 18.06.2018 16.00-17.30 048
Korean Traditional Music dr H. Lee 18.06.2018 13.45-14.45 049
Social Changes in Korea-Reflected in K-POP Lyrics dr H. Lee 18.06.2018 14.45-15.45 049
j. koreański poz. 2 dr H. Lee 18.06.2018 16.00-18.00 049
Gospodarka Izraela dr A. Skorek 18.06.2018 10.15-11.30 s. 129
Izrael w regionie i świecie dr A. Skorek 18.06.2018 11.30-12.30 s. 129
j. hindi poz. 1 mgr M. Ciemniewski 18.06.2018 10.00-12.00 s. 146
Stosunki międzynarodowe na BW dr Ł. Fyderek 18.06.2018 12.00-13.30 s. 146
Systemy polityczne na BW dr Ł. Fyderek 18.06.2018 14.00-15.30 s. 146
Mniejszości religijne i etniczne BW dr hab. P. Turek 18.06.2018 9.00-11.00 1.0.2
dyżur mgr D. Lubińska-Pyla 18.06.2018 10.00-11.30 p. 124
Wykorzystanie technik komputerowych... dr P. Dybała 19.06.2018 10:00-12:30 s. 2.04
wszystkie egzaminy (egzaminy ustne dr hab. J. Bayer 18-19.06.2018 od. 11.00 p. 128
Przedsiębiorczość na DW dr M. Osińska 19.06.2018 9.45-11.15 048
egzamin z j. angielskiego II rok wszystkie poziomy mgr D. Lubińska-Pyla, mgr I. Maciejewska-Wilckock 19.06.2018 11.00-14.00 P0.1.1
j. arabski poz. 3  mgr T. Gałuszka 19.06.2018 11.00-12.30 s. 049
Wojownicy Azji Wschodniej dr J. Puchalska 19.06.2018 10.00-11.00 s. 049
j. arabski poz. 5 mgr T. Gałuszka 19.06.2018 13.00-14.30 s. 049
dyżur dr I. Balwierz 19.06.2018 11.00-13.30 s.146
Media na DW dr J. Wardega 19.06.2018 14.30-15.30 S. P1.2
j. koreański mgr S. Jung 19.06.2018 12.00-13.00 048
Wykorzystanie technik komputerowych... dr P. Dybała 20.06.2018 10:00-12:30 s. 2.04
Kino na Subkontynencie Indyjskim dr K. Junik -Łuniewska 20.06.2018 11:00-11:45 s. 049
j. koreański mgr S. Jung 20.06.2018 12.00-13.00 049
Hindi w praktyce dr K. Junik-Łuniewska 20.06.2018 12:00-14:00 048
j. chiński 4 i 5 poziom Hsiu-Ting Yu 20.06.2018 9.00-11.00 048
j. chiński poz. 4 i 5 (egz. ustny) Hsiu-Ting Yu 20.06.2018 13.00-17.00 126
j. chiński egzamin pisemny wszystkie poziomy   20.06.2018 9.00-11.30 sale P1.1 i P1.2
Wprowadzenie do cywilizacji muzułmańskiej dr M. Lipa 20.06.2018 10:30-12:00 s. 129
j. chiński poz. 1 egzamin ustny   20.06.2018 12.30-16.45 129
j. chiński poz. 2 egzamin ustny   20.06.2018 12.00-20.00 146
j. chiński poz. 4 egzamin ustny   20.06.2018 13.00-15.00 024
j. chiński poz. 5 egzamin ustny   20.06.2018 15.00-17.00 024
j. arabski poz. 2 mgr T. Gałuszka 20.06.2018 13.00-14.30 s. 048
j. japoński poz. 4 M. Yamazoe 20.06.2018 9.00-12.00 s. 025
j. japoński poz. 5 M. Yamazoe 20.06.2018 13.00-17.00 s. 025
j. arabski poz. 5 N. Housni 20.06.2018 13.15-14.45 s. 049
j. arabski poz. 4 mgr T. Gałuszka 20.06.2018 11.00-12.30 s. 048
dyżur dr K. Rak 21.06.2018 10:00-11:30 p. 126
dyżur dr J. Guzik 21.06.2018 11:00-11:30 p. 127
Przemiany sfery publicznej na Filipinach dr F. Czech 21.06.2018 10.00-11.30 s. 049
Przedsiębiorczość na Bliskim Wschodzie dr M. Lipa 21.06.2018 8:30-10:00 s. 129
Gospodarka BW dr R. Kwieciński 21.06.2018 10.30-11.30 s. 129
Wstęp do islamu -ćwiczenia dr M. Pycińska 21.06.2018 9:30-11:00 s. 048
dyżur dr K. Junik-Łuniewska 21.06.2018 10:00-11:00 s. 148
Potencjał turystyczny DW dr J. Wardęga 21.06.2018 11.00-12.30 s. 048
j. chiński poz. 1 egzamin ustny   21.06.2018 9.00-16.45 s. 025
j. chiński poz. 3 , praktyczna nauka j. chińskiego egzamin ustny dr Wang Li 21.06.2018 8.00-18.00 s. 146
Szyizm dr hab. P. Siwiec 21.06.2018 11.30-13.00 049
egzamin z j. japońskiego poz. 1 M. Yamazoe 21.06.2018 8.00-9.30 1.0.2
egzamin z j. japońskiego poz. 2 M. Yamazoe 21.06.2018 10.00-11.30 1.0.2
egzamin z j. japońskiego poz. 3 M. Yamazoe 21.06.2018 12.00-13.30 1.0.2
Kino Bliskiego Wschodu, dyżur dr hab. P. Kletowski 21.06.2018 15:30-16:30 037
j. japoński - wszystkie poziomy mgr K. Jędrusik-Dyla 22.06.2018 10.00-14.00 P1.2
j. arabski poz. 1 i 2 egzamin pisemny dr I. Balwierz 22.06.2018 10.00-11.30 048
Media na BW, Język arabski biznesu i dyplomacji - egzamin pisemny dr I. Balwierz 22.06.2018 11.30-13.00 048
dyżur dr I. Balwierz 22.06.2018 13.00-13.30 036
         
Stosunki polsko-koreańskie XX i XXI mgr M. Hańderek 22.06.20108 13.15-14.45 049
Sztuka chińska dr A. Zemanek 22.06.2018 10.00-12.00 049
j. indonezyjski poz. 1 egz pisemny E. Budiyanto 22.06.2018 9.00-10.30 146
j. koreański A. Krakovetska 22.06.2018 8.00-11.00 129
Współczesne społeczeństwo chińskie dr J. Wardęga 22.06.2018 12.00-13.30 1.0.2
j. rosyjski (egz ustny) dr E. Żak 25.06.2018 11.00-13.00 Mickiewicz 3 po. 107
dyżur dr hsb. A. Kuczkiewicz-Fraś 25.06.2018 11:00-12:00 p. 148
Piśmiennictwo chińskie dr A. Zemanek 25.06.2018 10.00-12.00 049
Popkultura Azji konfucjańskiej dr A. Zemanek 25.06.2018 12.30-14.30 048
j. angielski mgr D. Lubińska-Pyla 25.06.2018 9.00-15.00 p. 124
j. arabski poz. 1 gr 1 i 2 egzamin ustny dr I. Balwierz 25.06.2018 10.00-13.00 146
j. koreański w praktyce mgr G. Kim 25.06.2018 8.00-9.30 048
j. koreański poz. 4 mgr G. Kim 25.06.2018 9.45-11.15 048
Historia polityczna Republiki Turcji dr R. Kurpiewska-Korbut 25.06.2018 14.00-15.30 146
Wszystkie przedmioty dr hab. E. Rynarzewska 25.06.2018 13.00-14.30 049
j. indonezyjski poz. 1 egz ustny E. Budiyanto 25.06.2018 10.00-12.30 129
Wszystkie egzaminy dr M. Burdelski 25.06.2018 11.00-13.00 p. 127
Azja Wschodnia w polityce Australii i Oceanii dr D. Zdziech 25.06.2018 15.00-16.30 0.48
Kraje Maghrebu. Gospodarka, społeczeństwo i kultura prof dr hab. H. Królikowski/mgr P. Niziński 25.06.2018 10:00-11:30 p. 126
dyżur dr A. Skorek 25.06.2018 16:00-17:30 p. 126
dyżur dr J. Guzik 26.06.2018 13:30-15:30 s. 127
j. arabski poz 1 gr 1 i 2 egzamin ustny dr I. Balwierz 26.06.2018 10.00-13.00 146
dyżur dr K. Junik-Łuniewska 26.06.2018 11:00-12:00 148
wszystkie egzaminy dr K. Junik-Łuniewska 26.06.2018 12:15-13:15 129
j. angielski mgr D. Lubińska-Pyla 26.06.2018 15.00-19.00 p. 124
Zarzadzanie międzykulturowe dr M. Pletnia 26.06.2018 10.00-11.30 P1.1
j. rosyjski (egz pisemny) dr E. Żak 26.06.2018 11.00-12.30 s.049
Historia Japonii XX w. dr J. Guzik 26.06.2018 10:00-11:30 s. 048
Stany Zjednoczone w regionie Azji i Pacyfiku dr R. Kwieciński 26.06.2018 11.45-12.45 s. 048
Japan-Korea Relations dr J. Guzik 26.06.2018 11:45-12:30 s. 031
wszystkie egzaminy dr K. Rak 26.06.2018 10:30-12:00 s. 025
Historia krajów muzułmańskich dr R. Kurpiewska-Korbut 27.06.2018 10.00-11.30 s. 049
Gospodarki Dalekiego Wschodu dr hab. E. Trojnar 27.06.2018 12:00-13:00 s. 049
Honkong dr M. Osińska 27.06.2018 16:00-17:30 s. 049
j. japoński wszystkie poziomy M. Yamazoe 27.06.2018 8.00-17.00 s. 025
j. koreański i Korean Folk Music- dodatkowo dr H. Lee 27.06.2018 13:00-14:30 s. 146
j. angielski mgr D. Lubińska-Pyla 27.06.2018 9.00-15.00 p. 124
wszystkie egzaminy dr K. Rak 27.06.2018 10:30-12:00 s. 129
Język turecki-język i tradycja kulturowa A. Karbowska 27.06.2018 15:00-16:30 p. 129
Buddyzm dr K. Jakubczak 28.06.2018 11.30-13.00 P0.1.1
Mniejszości religijne i etniczne dr hab. P. Turek 28.06.2018 9.00-11.00 049
j.angielski mgr D. Lubińska-Pyla 28.06.2018 9.00-13.00 p.124
dyżur mgr D. Lubińska-Pyla 28.06.2018 9.00-10.00 p. 124
dyżur dr hab. P. Kletowski 28.06.2018 15.30-16.30 p. 037
j. japoński mgr K. Jędrusik-Dyla 29.06.2018 18.00-20.00 s. 129
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Sesja poprawkowa w semestrze letnim 2017/2018

nazwa przedmiotu wykładowca data egzaminu godzina egzaminu sala
wszystkie egzaminy (ustne) dr hab. J. Bayer 03.09.2018 od 11.00 p. 128
wszystkie przedmioty dr K. Junik-Łuniewska 03.09.2018 12.00-13.30 s. 146
dyżur dr K. Junik-Łuniewska

03.09.2018

06.09.2018

11.00-12.00 p. 148
dyżur mgr T. Gałuszka 3,6,10,13,17,20,24,27.09.2018 12:00-14:00 s. 036
Popkultura w Azji konfucjańskiej dr A. Zemanek 03.09.2918 10.00-11.30 s. 048
Literatura chińska dr A. Zemanek 03.09.2018 10.00-11.30 s. 048
Sztuka chińska dr A. Zemanek 03.09.2018 12.00-13.30 s. 048
j. koreański (wszystkie poziomy) mgr G. Kim 03.09.2018 14:30-16:00 s. 048
j. chiński poz. 1, 2, 3- zaliczenie II semestru część pisemna   03.09.2018 13:30-15:30 s. 049
j. chiński poz. 1, 2,3- egzamin część pisemna   04.09.2018 12:00-14:00 s.048
j. chiński poz. 1,2- egzamin część ustna   04.09.2018 14:00 - s. 048
j. koreański poz. 1, 2 mgr A. Krakovetska 04.09.2018 10.00-11.30 s. 129
wszystkie egzaminy dr R. Kurpiewska-Korbut 04.09.2018 10.00-11.30 s. 146
Stosunki międzynarodowe na BW dr Ł. Fyderek 04.09.2018 12.00-13.30 s. 129
Zarządzanie międzykulturowe dr M. Pletnia 05.09.2018 11:00-12:30 s. 048
Gospodarki DW dr hab. E. Trojnar 05.09.2018 15.30-16.00 p. 126
Metody i techniki badań społecznych dr K. Dziurzyński 05.09.2018 12:00-13:30 s. 1.0.2
dyżur dr J. Guzik 05.09.2018 14.45-15.45 p. 127
j. rosyjski -  cz. ustna dr E. Żak 06.09.2018 10.00-11.00 s. 107 Mickiewicza 3
j. rosyjski - cz. pisemna dr E. Żak 06.09.2018 11.00-12.30 s. 104 Mickiewicza 3
dyżur dr K. Rak 06.09.2018 11.00-13.00 p. 126
dyżur dr I. Balwierz 06.09.2018 10:00-10:30 s. 129
Język arabski poz. 1 -zaliczenie  część pisemna dr I. Balwierz 06.09.2018 10:30-12:00 s. 129
Media na BW, Język arabski biznesu i dyplomacji dr I. Balwierz 06.09.2018 10:30-12:00 s. 129
Język arabski poz. 1 - zaliczenie część ustna dr I. Balwierz 06.09.2018 12:30-14:00 s. 129
Wszystkie egzaminy dr R. Kwieciński 06.09.2018 11.00-12.00 025
Azja Wschodnia w polityce Australii i Oceanii dr D. Zdziech 07.09.2018 12.00-13.30 s.049
Buddyzm dr K. Jakubczak 07.09.2018 10.00-11.30 s. 048
wszystkie egzaminy dr M. Hańderek 07.09.2019 16.00 s. 128
Język turecki-język i tradycja kulturowa A. Karbowska 06.09.2018 (UWAGA ZMIANA TERMINU) 13:30-14:30 s. 146
Antropologia islamu w Azji Centralnej (ustny) dr A. Cieślewska 07.09.2018 14.00 p. 128
wszystkie egzaminy (ustne) dr M. Lipa 10.09.2018 9.00 s. 036
wszystkie egzaminy dr M. Lubina 10.09.2018 11.00-13.00 s. 048
wszystkie egzaminy prof. dr hab. H. Królikowski, mgr P. Niziński 10.09.2018 11.00 s. 036
dyżur dr J. Guzik 10.09.2018 12.00-13.00 p. 127
Historia Japonii XX w dr J. Guzik 10.09.2018 13.15-14.45 s. 048
Szyizm... dr hab. P. Siwiec 12.09.2018 11.30-13.00 s. 048
wszytkie egzaminy dr M. Lubina 10.09.2018 11:00-13:00 s.048
j. japoński wszystkie poziomy mgr K. Jędrusik-Dyla 10.09.2018 9.00-11.00 s. 129
j. hindi mgr M. Ciemniewski 10.09.2018 9.00-11.00 s. 025
wszystkie egzaminy dr J. Wardega 11.09.2018 10.00-11.00 s. 049
wszystkie egzaminy ks. prof. dr hab. K. Kościelniak 11.09.2018 11.00-12.30 s. 048
j. japoński poziom 1 M. Yamazoe 12.09.2018 9.00-10.30 s. 025
j. japoński poziom 2 M. Yamazoe 12.09.2018 11.00-12.30 s. 025
j. japoński poz. 3 M. Yamazoe 12.09.2018 13.00-14.30 s. 025
j. angielski mgr D. Lubińska-Pyla 13.09.2018 10.00-14.00 s. 048
dyżur  dr I. Balwierz 13.09.2018 10:00-10:30 s. 129
Język arabski poz. 1 -egzamin  część pisemna dr I. Balwierz 13.09.2018 10:30-12:00 s. 129
Media na BW, Język arabski biznesu i dyplomacji dr I. Balwierz 13.09.2018 10:30-12:00 s. 129
Język arabski poz. 1 -egzamin  część ustna dr I. Balwierz 13.09.2018 13:00-14:30 s. 129
wszystkie egzaminy dr H. Lee 13.09.2018 12.30-14.00 s. 146
j. chiński poz. 3 i poz. 2 druga część egzaminu dr W. Li 14.09.2018 9.00 s. 129
wszystkie egzaminy dr hab. P. Turek 14.09.2018 10.00 s. 048
Metoody i techniki badań społecznych dr K. Dziurzyński 15.09.2018 13.00-14.30 s. 049
dyżur dr hab. A. Kuszewska, prof UJ 17.09.2018 15.00 s. 126
dyżur mgr D. Lubińska-Pyla 06.09.2018 10.00-11.00 s. 146
dyżur mgr D. Lubińska-Pyla 20.09.2018 10.00-11.00 s. 146