harmonogramy

Harmonogram - semestr letni 2017/2018

REJESTRACJA NA PROSEMINARIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE             SEMESTR LETNI 2017/2018

 

Uprzejmie informujemy, że zapisy na PROSEMINARIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE są dostępne wyłącznie dla

 • dla studentów 2 roku studiów I stopnia
 • dla studentów 1 roku studiów II roku

 

Terminy rejestracji: UWAGA ZMIANA z 01 na 08 lutego

I tura: 08.02.2018 godz. 17.00 - 14.02.2018 godz. 23.00
II tura: 16.02.2018 godz. 13:00 – 20.02.2018 godz. 23:00

 

Podczas 1 tury – wszyscy uprawnieni studenci będą mieć możliwość samodzielnego zarejestrowania się i wyrejestrowywania się.

Podczas 2 tury – wszyscy uprawnieni studenci będą mieć możliwość samodzielnego zarejestrowania się  i wyrejestrowania się.

 

Limity miejsc w poszczególnych grupach – nie zostaną powiększone!

 

Studenci wpisujący się na przedmiot przez rejestrację internetową zobowiązani są  do podpięcia tego przedmiotu, w dniu w którym się na niego wpisali.  Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu zostaną z niego automatycznie wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

Podczas wszystkich rejestracji studenci mogą się rejestrować i wyrejestrowywać z przedmiotów

Nie ma możliwości rejestracji na przedmioty po w/w terminach. Nie będą rozpatrywane żadne podania dot. rejestracji na proseminaria.

 

Prosimy o przemyślane decyzje. 

 

  REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE                           II SEMESTR ROKU AKAD. 2017/ 2018

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY W IBiDW SEMESTR LETNI 2017/2018

PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (MONOGRAFICZNE)

W JĘZYKU POLSKIM

Uprzejmie informujemy, że zapisy na kursy fakultatywne dla uprawnionych studentów:

·       wszystkich studentów studiów stacjonarnych uczących się w IBiDW -
(poza studentami I roku st. stacjonarnych spec. studia dalekowschodnie i st. bliskowschodnie I stopnia)

·       studentów KPSC

 

 odbędą się w następujących terminach:

 

Terminy rejestracji: UWAGA ZMIANA Z 1.02. na 08.02

I tura: 08.02.2018 godz. 18:00 – 14.02.2018 godz.23:00
II tura: 16.02.2018 godz. 14:00 - 20.02.2018 godz. 23:00

Podczas 1 tury – wszyscy uprawnieni studenci będą mieć możliwość samodzielnego zarejestrowania się i wyrejestrowywania się z kursów fakultatywnych.

Podczas 2 tury – wszyscy uprawnieni studenci będą mieć możliwość samodzielnego zarejestrowania się i wyrejestrowywania się z kursów fakultatywnych. Podczas 2 tury otwarta będzie wyłącznie rejestracja na przedmioty, dla których nie będzie wypełniony limit, bądź gdzie limity zostaną poszerzone.

  

Studenci wpisujący się na przedmiot przez rejestrację internetową zobowiązani są  do podpięcia tego przedmiotu, w dniu w którym się na niego wpisali.  Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego automatycznie wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

Podczas wszystkich rejestracji studenci mogą się rejestrować i wyrejestrowywać z przedmiotów.

Nie ma możliwości rejestrowania się na przedmioty oraz wyrejestrowania się z nich w innych niż podane wyżej terminy. Nie będą rozpatrywane żadne podania dot. rejestracji na przedmioty monograficzne oraz wyrejestrowywania się z nich. Studenci, którzy nie zarejestrują się na wystarczającą ilość przedmiotów, bądź zapomną się wyrejestrować – muszą się liczyć z wszelkimi konsekwencjami tego faktu.

Przypominamy, że rezygnacja z konieczności zaliczania przedmiotu, na który student dokonał już rejestracji, następuje wyłącznie przez samodzielne wyrejestrowanie się w terminach podanych wyżej. Dostępna w Usos opcja „rezygnacja z zaliczenia”, stosowana dotychczas przez studentów, dotyczy jedynie kursów realizowanych w ramach wolnych żetonów w JCJ. Skorzystanie z tej opcji nie skutkuje zwolnieniem z konieczności zaliczania przedmiotu.

Prosimy o przemyślane decyzje. 

 

 

 

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE -                   II SEMESTR ROKU AKAD. 2017/ 2018

        REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY W IBiDW SEMESTR LETNI 2017/2018

PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (MONOGRAFICZNE)           

W JĘZYKU ANGIELSKIM

Uprzejmie informujemy, że zapisy na kursy fakultatywne dla uprawnionych studentów:

·       wszystkich studentów studiów stacjonarnych uczących się w IBiDW -
(poza studentami I roku st. stacjonarnych spec. studia dalekowschodnie i st. bliskowschodnie I stopnia)

·       studentów KPSC

·       studentów programu Erasmus

 

 

 odbędą się w następujących terminach:

 

Terminy rejestracji:

I tura: 01.02.2018 godz. 18:00 – 14.02.2018 godz.23:00
II tura: 16.02.2018 godz. 14:00 - 20.02.2018 godz. 23:00

Podczas 1 tury – wszyscy uprawnieni studenci będą mieć możliwość samodzielnego zarejestrowania się i wyrejestrowywania się z kursów fakultatywnych.

Podczas 2 tury – wszyscy uprawnieni studenci będą mieć możliwość samodzielnego zarejestrowania się i wyrejestrowywania się z kursów fakultatywnych. Podczas 2 tury otwarta będzie wyłącznie rejestracja na przedmioty, dla których nie będzie wypełniony limit, bądź gdzie limity zostaną poszerzone.

  

Studenci wpisujący się na przedmiot przez rejestrację internetową zobowiązani są  do podpięcia tego przedmiotu, w dniu w którym się na niego wpisali.  Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego automatycznie wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

Podczas wszystkich rejestracji studenci mogą się rejestrować i wyrejestrowywać z przedmiotów.

Nie ma możliwości rejestrowania się na przedmioty oraz wyrejestrowania się z nich w innych niż podane wyżej terminy. Nie będą rozpatrywane żadne podania dot. rejestracji na przedmioty monograficzne oraz wyrejestrowywania się z nich. Studenci, którzy nie zarejestrują się na wystarczającą ilość przedmiotów, bądź zapomną się wyrejestrować – muszą się liczyć z wszelkimi konsekwencjami tego faktu.

Przypominamy, że rezygnacja z konieczności zaliczania przedmiotu, na który student dokonał już rejestracji, następuje wyłącznie przez samodzielne wyrejestrowanie się w terminach podanych wyżej. Dostępna w Usos opcja „rezygnacja z zaliczenia”, stosowana dotychczas przez studentów, dotyczy jedynie kursów realizowanych w ramach wolnych żetonów w JCJ. Skorzystanie z tej opcji nie skutkuje zwolnieniem z konieczności zaliczania przedmiotu.

Prosimy o przemyślane decyzje. 

 

REGISTRATION FOR OPTIONAL COURSES 2nd semester of the academic year 2017 / 2018

REGISTRATION FOR COURSES  IN THE INSTITUTE OF MIDDLE AND FAR EAST STUDIES SUMMER SEMESTER 2017 / 2018
 
        OPTIONAL (MONOGRAPHIC) COURSES IN ENGLISH
 

We kindly inform you that enrolment for optional courses for eligible students, i.e.:

 • all full-time students studying in the Institute of Middle and Far East Studies (apart from 1st year students of full-time studies, specialization of Far East Studies and Middle East Studies, first degree)
 • students of the Centre for Comparative Studies of Civilisation 
 • students of the ERASMUS Programme  

 

 will be held on the following dates: Registration deadlines: First round:  from 08.02.2018 hrs 18:00 till 14.02.2018 hrs 23:00 Second round:  from 16.02.2018 hrs 14:00 till 20.02.2018 hrs 23:00
 
During the first round – all eligible students will be able to enrol themselves as well as to deregister themselves from optional courses.
 
During the second round - all eligible students will be able to enrol themselves as well as to deregister themselves from optional courses. During the second round the registration will be opened only for courses for which the limit will not be completed or where limits will be extended.  Students enrolling for the course via online registration are obliged to attach this course on the date on which they enrolled themselves for it. Students who do not attach the course will automatically be deregistered from it on the next data migration. During all enrolments students may register themselves for courses as well as deregister themselves from courses. 

There is no possibility to enrol for or deregister from courses at other times than specified above.  Any applications for registration for monographic courses or deregistration from these courses will not be considered. Students who will not enrol for a sufficient number of courses or will forget to deregister, have to take into account all the consequences of this fact.

We would like to remind you that the resignation from the necessity to pass the subject for which the student has already been registered is possible only by selfderegistration within the dates given above. The option “resignation from passing” available in USOS and applied so far by students, concerns only the courses realised as a part of free tokens in the Jagiellonian Language Centre. Using this option does not result in exemption from the necessity to pass the course.

Please, make well-thought-out decisions.

Opisy sal

 • IK - sala w Instytucie Konfucjusza - Radziwiłłowska 4; sala 103 - sala malinowa, sala 104, sala 7;
 • sale przy Gronostajowej 3: 129, 146, 153 (I piętro), 025, 0.37, 0.38, 0.48, 0.49 (parter);
 • sale przy Gronostajowej 5 (budynek tzw. mrówka): G.042, G.043
 • sale przy Gronostajowej 7: P.01; P.1.1; P.1.2, aula, 1.02, 103; 104, 1.1.2, 1.28, 2.06, 3.06,
 • sala przy ul. Łojasiewicza 4 (Wydział Matematyki i Informatyki): s. 004 - aula
 • sale przy ul. Łojasiewicza 11 (WYdział Fizyki) - s. A. 108 

Egzaminy semestr letni 2017/2018

 

 

nazwa przedmiotu

wykładowca

data egzaminu

godzina egzaminu

sala    

Wyzwania w zakresie bezpieczeństwa państw azjatyckich prof. dr hab. B. Pacek 18.06.2018 9.00-10.00 049
Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych. Wpływ Chin i innych państw azjatyckich na bezpieczeństwo świata prof. dr hab. B. Pacek 18.06.2018 10.30-11.30 049
Historia Azji Południowo-Wschodniej cz. II dr M. Lubina 18.06.2018 10.00-11.30 048
Zarys historii Azji Poł-Wsch dr M. Lubina 18.06.2018 12.00-13.30 P0.1.1
Colonialism and Nationalism... dr M. Lubina 18.06.2018 14.00-15.30 048
China-Russia Relations dr M. Lubina 18.06.2018 16.00-17.30 048
Korean Traditional Music dr H. Lee 18.06.2018 13.30-14.30 049
Social Changes in Korea-Reflected in K-POP Lyrics dr H. Lee 18.06.2018 14.30-15.30 049
j. koreański poz. 2 dr H. Lee 18.06.2018 15.30-17.00 049
Gospodarka Izraela dr A. Skorek 18.06.2018 10.15-11.30 s. 129
Izrael w regionie i świecie dr A. Skorek 18.06.2018 11.30-12.30 s. 129
j. hindi poz. 1 mgr M. Ciemniewski 18.06.2018 10.00-12.00 s. 146
wszystkie egzaminy (egzaminy ustne dr hab. J. Bayer 18-19.06.2018 od. 11.00 p. 128
Przedsiębiorczość na DW dr M. Osińska 19.06.2018 9.45-11.15 048
egzamin z j. angielskiego II rok wszystkie poziomy mgr D. Lubińska-Pyla, mgr I. Maciejewska-Wilckock 19.06.2018 11.00-14.00 P0.1.1
j. arabski poz. 3  mgr T. Gałuszka 19.06.2018 11.00-12.30 s. 049
dyżur dr I. Balwierz 19.06.2018 11.00-13.30 s.146
j. chiński egzamin pisemny wszystkie poziomy   20.06.2018 9.00-11.30 sale P1.1 i P1.2
j. chiński poz. 1 egzamin ustny   20.06.2018 12.30-16.45 129
j. chiński poz. 2 egzamin ustny   20.06.2018 12.00-20.00 146
j. chiński poz. 4 egzamin ustny   20.06.2018 13.00-15.00 024
j. chiński poz. 5 egzamin ustny   20.06.2018 15.00-17.00 024
j. japoński poz. 4 M. Yamazoe 20.06.2018 9.00-12.00 s. 025
j. japoński poz. 5 M. Yamazoe 20.06.2018 13.00-17.00 s. 025
j. arabski poz. 5 N. Housni 20.06.2018 13.15-14.45 s. 049
j. chiński poz. 1 egzamin ustny   21.06.2018 9.00-16.45 s. 025
j. chiński poz. 3 , praktyczna nauka j. chińskiego egzamin ustny dr Wang Li 21.06.2018 8.00-18.00 s. 146
egzamin z j. japońskiego poz. 1 M. Yamazoe 21.06.2018 8.00-9.30 1.0.2
egzamin z j. japońskiego poz. 2 M. Yamazoe 21.06.2018 10.00-11.30 1.0.2
egzamin z j. japońskiego poz. 3 M. Yamazoe 21.06.2018 12.00-13.30 1.0.2
j. japoński - wszystkie poziomy mgr K. Jędrusik-Dyla 22.06.2018 10.00-14.00 P1.2
j. arabski poz. 1 i 2 egzamin pisemny dr I. Balwierz 22.06.2018 10.00-11.30 048
Media na BW, Język arabski biznesu i dyplomacji - egzamin pisemny dr I. Balwierz 22.06.2018 11.30-13.00 048
dyżur dr I. Balwierz 22.06.2018 13.00-13.30 036
Stosunki polsko-koreańskie XX i XXI mgr M. Hańderek 22.06.20108 13.15-14.45 049
Sztuka chińska dr A. Zemanek 22.06.2018 10.00-12.00 049
j. indonezyjski poz. 1 egz pisemny E. Budiyanto 22.06.2018 9.00-10.30 146
Piśmiennictwo chińskie dr A. Zemanek 25.06.2018 10.00-12.00 049
j. arabski poz. 1 gr 1 i 2 egzamin ustny dr I. Balwierz 25.06.2018 10.00-13.00 146
j. koreański w praktyce mgr G. Kim 25.06.2018 8.00-9.30 048
j. koreański poz. 4 mgr G. Kim 25.06.2018 9.45-11.15 048
Wszystkie przedmioty dr hab. E. Rynarzewska 25.06.2018 13.00-14.30 049
j. indonezyjski poz. 1 egz ustny E. Budiyanto 25.06.2018 10.00-12.30 129
j. arabski poz 1 gr 1 i 2 egzamin ustny dr I. Balwierz 26.06.2018 10.00-13.00 146
Buddyzm dr K. Jakubczak 28.06.2018 11.30-13.00 P0.1.1
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Sesja poprawkowa w semestrze letnim 2017/2018

nazwa przedmiotu wykładowca data egzaminu godzina egzaminu sala
wszystkie egzaminy (ustne) dr hab. J. Bayer 03.09.2018 od 11.00 p. 128