harmonogramy

Harmonogram - semestr letni 2017/2018

STUDIA AZJATYCKIE - STUDIA BLISKOWSCHODNIE
 
STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)

STUDIA II STOPNIA (UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE)

STUDIA AZJATYCKIE - STUDIA DALEKOWSCHODNIE
 
STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)
STUDIA II STOPNIA (UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE)

KURSY FAKULTATYWNE

 

SZANOWNI STUDENCI

W DNIU 08.02.2018 ZASZŁY ZMIANY W HARMONOGRAMIE MONOGRAFÓW

KURS JĘZYK CHIŃSKIW BIZNESIE ZOSTAJE ZAMKNIĘTY

NATOMIAST KURS JĘZYK I KULTURA URDU ORAZ SPOŁECZNO-KULTUROWE UWARUNKOWANIA ROZWOJU AZJI I AFRYKI ODBEDZIE SIE W INNYM TERMINIE NIZ PIERWOTNIE PLANOWANO

 

 

REJESTRACJA NA PROSEMINARIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE             SEMESTR LETNI 2017/2018

 

Uprzejmie informujemy, że zapisy na PROSEMINARIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE są dostępne wyłącznie dla

 • dla studentów 2 roku studiów I stopnia
 • dla studentów 1 roku studiów II roku

 

Terminy rejestracji: UWAGA ZMIANA z 01 na 08 lutego

I tura: 08.02.2018 godz. 17.00 - 14.02.2018 godz. 23.00
II tura: 16.02.2018 godz. 13:00 – 20.02.2018 godz. 23:00

 

Podczas 1 tury – wszyscy uprawnieni studenci będą mieć możliwość samodzielnego zarejestrowania się i wyrejestrowywania się.

Podczas 2 tury – wszyscy uprawnieni studenci będą mieć możliwość samodzielnego zarejestrowania się  i wyrejestrowania się.

 

Limity miejsc w poszczególnych grupach – nie zostaną powiększone!

 

Studenci wpisujący się na przedmiot przez rejestrację internetową zobowiązani są  do podpięcia tego przedmiotu, w dniu w którym się na niego wpisali.  Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu zostaną z niego automatycznie wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

Podczas wszystkich rejestracji studenci mogą się rejestrować i wyrejestrowywać z przedmiotów

Nie ma możliwości rejestracji na przedmioty po w/w terminach. Nie będą rozpatrywane żadne podania dot. rejestracji na proseminaria.

 

Prosimy o przemyślane decyzje. 

 

  REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE                           II SEMESTR ROKU AKAD. 2017/ 2018

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY W IBiDW SEMESTR LETNI 2017/2018

PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (MONOGRAFICZNE)

W JĘZYKU POLSKIM

Uprzejmie informujemy, że zapisy na kursy fakultatywne dla uprawnionych studentów:

·       wszystkich studentów studiów stacjonarnych uczących się w IBiDW -
(poza studentami I roku st. stacjonarnych spec. studia dalekowschodnie i st. bliskowschodnie I stopnia)

·       studentów KPSC

 

 odbędą się w następujących terminach:

 

Terminy rejestracji: UWAGA ZMIANA Z 1.02. na 08.02

I tura: 08.02.2018 godz. 18:00 – 14.02.2018 godz.23:00
II tura: 16.02.2018 godz. 14:00 - 20.02.2018 godz. 23:00

Podczas 1 tury – wszyscy uprawnieni studenci będą mieć możliwość samodzielnego zarejestrowania się i wyrejestrowywania się z kursów fakultatywnych.

Podczas 2 tury – wszyscy uprawnieni studenci będą mieć możliwość samodzielnego zarejestrowania się i wyrejestrowywania się z kursów fakultatywnych. Podczas 2 tury otwarta będzie wyłącznie rejestracja na przedmioty, dla których nie będzie wypełniony limit, bądź gdzie limity zostaną poszerzone.

  

Studenci wpisujący się na przedmiot przez rejestrację internetową zobowiązani są  do podpięcia tego przedmiotu, w dniu w którym się na niego wpisali.  Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego automatycznie wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

Podczas wszystkich rejestracji studenci mogą się rejestrować i wyrejestrowywać z przedmiotów.

Nie ma możliwości rejestrowania się na przedmioty oraz wyrejestrowania się z nich w innych niż podane wyżej terminy. Nie będą rozpatrywane żadne podania dot. rejestracji na przedmioty monograficzne oraz wyrejestrowywania się z nich. Studenci, którzy nie zarejestrują się na wystarczającą ilość przedmiotów, bądź zapomną się wyrejestrować – muszą się liczyć z wszelkimi konsekwencjami tego faktu.

Przypominamy, że rezygnacja z konieczności zaliczania przedmiotu, na który student dokonał już rejestracji, następuje wyłącznie przez samodzielne wyrejestrowanie się w terminach podanych wyżej. Dostępna w Usos opcja „rezygnacja z zaliczenia”, stosowana dotychczas przez studentów, dotyczy jedynie kursów realizowanych w ramach wolnych żetonów w JCJ. Skorzystanie z tej opcji nie skutkuje zwolnieniem z konieczności zaliczania przedmiotu.

Prosimy o przemyślane decyzje. 

 

 

 

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE -                   II SEMESTR ROKU AKAD. 2017/ 2018

        REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY W IBiDW SEMESTR LETNI 2017/2018

PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (MONOGRAFICZNE)           

W JĘZYKU ANGIELSKIM

Uprzejmie informujemy, że zapisy na kursy fakultatywne dla uprawnionych studentów:

·       wszystkich studentów studiów stacjonarnych uczących się w IBiDW -
(poza studentami I roku st. stacjonarnych spec. studia dalekowschodnie i st. bliskowschodnie I stopnia)

·       studentów KPSC

·       studentów programu Erasmus

 

 

 odbędą się w następujących terminach:

 

Terminy rejestracji:

I tura: 01.02.2018 godz. 18:00 – 14.02.2018 godz.23:00
II tura: 16.02.2018 godz. 14:00 - 20.02.2018 godz. 23:00

Podczas 1 tury – wszyscy uprawnieni studenci będą mieć możliwość samodzielnego zarejestrowania się i wyrejestrowywania się z kursów fakultatywnych.

Podczas 2 tury – wszyscy uprawnieni studenci będą mieć możliwość samodzielnego zarejestrowania się i wyrejestrowywania się z kursów fakultatywnych. Podczas 2 tury otwarta będzie wyłącznie rejestracja na przedmioty, dla których nie będzie wypełniony limit, bądź gdzie limity zostaną poszerzone.

  

Studenci wpisujący się na przedmiot przez rejestrację internetową zobowiązani są  do podpięcia tego przedmiotu, w dniu w którym się na niego wpisali.  Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego automatycznie wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

Podczas wszystkich rejestracji studenci mogą się rejestrować i wyrejestrowywać z przedmiotów.

Nie ma możliwości rejestrowania się na przedmioty oraz wyrejestrowania się z nich w innych niż podane wyżej terminy. Nie będą rozpatrywane żadne podania dot. rejestracji na przedmioty monograficzne oraz wyrejestrowywania się z nich. Studenci, którzy nie zarejestrują się na wystarczającą ilość przedmiotów, bądź zapomną się wyrejestrować – muszą się liczyć z wszelkimi konsekwencjami tego faktu.

Przypominamy, że rezygnacja z konieczności zaliczania przedmiotu, na który student dokonał już rejestracji, następuje wyłącznie przez samodzielne wyrejestrowanie się w terminach podanych wyżej. Dostępna w Usos opcja „rezygnacja z zaliczenia”, stosowana dotychczas przez studentów, dotyczy jedynie kursów realizowanych w ramach wolnych żetonów w JCJ. Skorzystanie z tej opcji nie skutkuje zwolnieniem z konieczności zaliczania przedmiotu.

Prosimy o przemyślane decyzje. 

 

REGISTRATION FOR OPTIONAL COURSES 2nd semester of the academic year 2017 / 2018

REGISTRATION FOR COURSES  IN THE INSTITUTE OF MIDDLE AND FAR EAST STUDIES SUMMER SEMESTER 2017 / 2018
 
        OPTIONAL (MONOGRAPHIC) COURSES IN ENGLISH
 

We kindly inform you that enrolment for optional courses for eligible students, i.e.:

 • all full-time students studying in the Institute of Middle and Far East Studies (apart from 1st year students of full-time studies, specialization of Far East Studies and Middle East Studies, first degree)
 • students of the Centre for Comparative Studies of Civilisation 
 • students of the ERASMUS Programme  

 

 will be held on the following dates: Registration deadlines: First round:  from 08.02.2018 hrs 18:00 till 14.02.2018 hrs 23:00 Second round:  from 16.02.2018 hrs 14:00 till 20.02.2018 hrs 23:00
 
During the first round – all eligible students will be able to enrol themselves as well as to deregister themselves from optional courses.
 
During the second round - all eligible students will be able to enrol themselves as well as to deregister themselves from optional courses. During the second round the registration will be opened only for courses for which the limit will not be completed or where limits will be extended.  Students enrolling for the course via online registration are obliged to attach this course on the date on which they enrolled themselves for it. Students who do not attach the course will automatically be deregistered from it on the next data migration. During all enrolments students may register themselves for courses as well as deregister themselves from courses. 

There is no possibility to enrol for or deregister from courses at other times than specified above.  Any applications for registration for monographic courses or deregistration from these courses will not be considered. Students who will not enrol for a sufficient number of courses or will forget to deregister, have to take into account all the consequences of this fact.

We would like to remind you that the resignation from the necessity to pass the subject for which the student has already been registered is possible only by selfderegistration within the dates given above. The option “resignation from passing” available in USOS and applied so far by students, concerns only the courses realised as a part of free tokens in the Jagiellonian Language Centre. Using this option does not result in exemption from the necessity to pass the course.

Please, make well-thought-out decisions.

Opisy sal

 • IK - sala w Instytucie Konfucjusza - Radziwiłłowska 4; sala 103 - sala malinowa, sala 104, sala 7;
 • sale przy Gronostajowej 3: 129, 146, 153 (I piętro), 025, 0.37, 0.38, 0.48, 0.49 (parter);
 • sale przy Gronostajowej 5 (budynek tzw. mrówka): G.042, G.043
 • sale przy Gronostajowej 7: P.01; P.1.1; P.1.2, aula, 1.02, 103; 104, 1.1.2, 1.28, 2.06, 3.06,
 • sala przy ul. Łojasiewicza 4 (Wydział Matematyki i Informatyki): s. 004 - aula
 • sale przy ul. Łojasiewicza 11 (WYdział Fizyki) - s. A. 108 

Egzaminy semestr zimowy 2017/2018

 

 

nazwa przedmiotu

wykładowca

data egzaminu

godzina egzaminu

sala    

Religie Bliskiego i Dalekiego Wschodu ks. prof. dr hab. K. Koscielniak 31.01.2018 11.30-13.30 P0.1.1
Środowisko geograficzne BW dr R. Kurpiewska-Korbut 29.01.2018 10.00-12.00 s.049
j. koreański poz 2 dr H. Lee 29.01.2018 10.00-12.00 s.048
An Introduction to the Korean Traditional Music dr H. Lee 29.01.2018 12.00-14.00 s. 048
The Social Changes of Korea reflected in the K-Pop Lyrics dr H. Lee 29.01.2018 14.15-16.15 s. 048
Korean Tradition in K-Drama 1 dr H. Lee 29.01.2018 16.15-18.15 s. 048
Cywilizacja konfucjańska dr B. Zemanek 29.01.2018 12.30-14.30 P.0.1.1
Stosunki międzynarodowe na DW dr hab. E. Trojnar 29.01.2018 12.00-13.00 s. 1.0.2
Wszystkie przedmioty dr M. Kosmala-Kozłowska 29.01.2018 15.00-17.00 s. 146
Piśmiennictwo koreańskie dr hab. E. Rynarzewska 29.01.2018 14.00-16.00 0.49
Cywilizacja indyjska dr K. Jakubczak 29.01.2018 12.00-14.00 0.49
Historia krajów muzułmańskich

ks. prof. dr hab.

K. Koscielniak

30.01.2018 13.00-15.00 0.49
dyżur dr I. Balwierz 30.01.2018 14.00-16.00 s. 129
Metodologia nauk społecznych dr E. Olzacka 30.01.2018 11.30-13.00 0.48
Lektorat j. koreańskiego poz 3 mgr Gwanseok Kim 30.01.2018 15.00-16.30 0.48
j. angielski odwołany mgr D. Lubińska-Pyla 30.01.2018 10.00-11.00 129
lektorat j. koreańskiego poz. 4 mgr Gwanseok Kim 30.01.2018 16.45-18.15 0.48
Procesy integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku dr R. Kwieciński 30.01.2018 10.30-11.30 0.49
         
Organizacje międzynarodowe na Bliskim i Dalekim Wschodzie dr R. Kwieciński 30.01.2018 11.30-12.30 0.49
Filozofia Dalekiego Wschodu dr K. Jakubczak 30.01.2018 11.00-13.00 P1.1
Historia Japonii dr J. Puchalska 30.01.2018 13.30-15.00 P1.1
Pismiennictwo arabskie dr hab. P. Siwiec 31.01.2018 11.00-12.30 146
Orientalizm dr B. Zemanek, dr J. Guzik 31.01.2018 16.30-18.30 P.0.1.1
dyżur dr A. Skorek 31.01.2018 10.30-11.30 s. 037
Obraz współczesnych Chin w kinematografii Państwa Środka dr A. Mikrut-Żaczkiewicz 31.01.2018 9.00-14.00 s. 0.25
Wymiana kulturowa między Japonią a Europą dr E. Kamińska 31.01.2018 11.30-13.00 s. 0.49
Historia Azji Poł-Wsch dr M. Lubina 31.01.2018 16.30-18.00 s. 0.49
The Kurds...(oral exam) dr R. Kurpiewska-Korbut 31.01.2018 10.00 s. 129
System polityczny i prawny Izraela dr A. Skorek 31.01.2018 11.30-12.45 s. 146
Polityka Chińskiej Republiki Ludowej wobec Półwyspu Koreańskiego dr M. Burdelski 07.02.2018 14.00-15.30 s. 0.49
Ewolucja polityki Zjednoczonej Republiki Korei i Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej dr M. Burdelski 07.02.2018 15.45-17.15 s. 0.49
Struktura organizacyjna i priorytety dyplomacji Republiki Korei dr M. Burdelski 07.02.2018 17.30-19.00 s. 0.49
Historia społeczno-polityczna narodu palestyńskiego dr M. Pycińska 07.02.2018 11.00-12.30 s. 146
Socjologia Bliskiego i Dalekiego Wschodu dr J. Wardęga 01.02.2018 13.00-14.30 P.0.1.1
Ewolucja doktryny dzihadu dr hab. P. Siwiec 01.02.2018 11.00-12.30 s. 146
Piśmiennictwo japońskie dr O. Barbasiewicz 01.02.2018 9.00 s. 036
Logika dr hab. J. Gomułka 01.02.2018 11.30-13.00 s. 0.49
Mniejszości etniczne i religijne w obliczu konfliktów zbrojnych oraz terroryzm na BW (egzamin ustny) dr M. Lipa 01.02.2017 08.00-13.00 s.036
Logika dr hab. J. Wawrzyniak 01.02.2018

10.00-11.30

11.30-13.00

s. 0.48
j. japoński poz. 2 mgr K. Moch 01.02.2018 9.00-10.00 s. 129
Chińska myśl narodowa dr J. Wardęga 01.02.2018 15.00-16.00 0.49
język japoński poz. 3 M. Yamazoe 01.02.2018 10.00-11.30 1.0.2
język japoński poz. 5 M. Yamazoe 02.02.2018 10.00-11.30 s. 146
Orientalizm dr hab. P. Turek 02.02.2018 10.00-12.00 s. 0.49
język japoński poz. 2 M. Yamazoe 02.02.2018 15.00-16.30 1.0.2
Szkolenie uniwersyteckie mgr A. Łuszczykiewicz 02.02.2018 18.30-20.00 s. 048
j. japoński poziom 4 Masaki Yamazoe 02.02.2018 12.00-13.30 s. 146
lektorat j. indonezyjskiego E. Budiyanto 02.02.2018 8.00-11.00 s. 129
Środowisko geograficzne BiDW dr W. Maciejowski 02.02.2018 16.30-18.00 s. P.0.1.1
język koreański poz. 2 mgr A. Krakovetska 02.02.2018 8.00-10.00 s. 146
Kino sztuk walki dr A. Mikrut-Żaczkiewicz 02.02.2018 9.00-14.00 s. 129
Mniejszości narodowe i grupy etniczne Chin dr B. Zemanek 05.02.2018 13.30-15.30 s.0.48
Grupy etniczne i mniejszości  narodowe dr B. Zemanek 05.02.2018 16.00-18.00 P.0.1.1
Kultura popularna Korei dr A. Mikrut-Żaczkiewicz 05.02.2018 9.00-14.00 s. 025
dyżur dr K. Rak 05.02.2018 13.00-14.00 s. 126
wszystkie egzaminy i zaliczenia dr K. Rak 05.02.2018 14.00-16.00 s. 025
Sztuka japońska dr E. Kamińska 05.02.2018 10.30-12.00 s.0.49
język hindi poz. 1 mgr M. Ciemniewski 05.02.2018 9.00-10.30 s.0.49
Blogosfera w krajach BW (egz. ustny) dr hab. P. Turek 05.02.2018 10.00 s. 128
Estetyka w zyciu codziennym społeczeństwa japońskiego dr E. Kamińska 05.02.2018 12.15-13.45 s.0.49
j. japoński poz. 3 mgr K. Moch 05.02.2018 13.00-15.00 s. 146
Metodyka analizy tekstów naukowych    dr D. Zdziech  06.02.2018   9.00-11.00 P.0.1.1
Turystyka azjatycka w regionie Australii i Oceanii    dr D. Zdziech  06.02.2018   12.00-14.00  s. 0.48
język japoński poz. 1 dr E. Kamińska 06.02.2018 11.15-12.45 s. 0.25
Historia Chin (studenci wg alfabetu od A-K) dr hab. J. Bayer 06.02.2018 12.00 p. 126
j. angielski/ Academic writing mgr D. Lubińska-Pyla 06.02.2018 10.00-11.00 129
wszystkie egzaminy dr A. Mikrut-Żaczkiewicz 06.02.2018 9.00-14.00 s. 146
Dyżur dr I. Balwierz 06.02.2018 uwaga zmiana terminu na 9.02.2018 14.00-16.00 s. 129
Miecz i łuk... dr J. Puchalska 06.02.2018 10.00-12.00 s. 0.49
Siły zbrojne i słuzby specjalne Izraela dr A. Skorek 06.02.2018 9.45-11.00 s. 0.48
Dyżur dr A. Skorek 06.02.2018 8.45-9.45 s. 037
Historia filozofii dr K. Jakubczak 07.02.2018 14.00-16.00 P.0.1.1
wszystkie egzaminy dr A. Mikrut-Żaczkiewicz 07.02.2018 9.00-14.00 s. 024
Historia Chin (studenci wg alfabetu L-Ż) dr hab. J. Bayer 07.02.2018 11.00 p.126
Birma... dr M. Lubina 07.02.2018 17.00-18.30 s. 0.48
Morski jedwabny szlak dr J. Puchalska 07.02.2018 10.00-12.00 s. 048
j. chiński poz. 2 S. Luo 07.02.2018 10.00-12.00 s. 129
Teatr koreański dr hab. E. Rynarzewska 07.02.2018 14.00-15.30 s. 146
dyzur dr K. Rak 07.02.2018 9.00-11.30 s. 126
Contemporary Japanese Society in Anthropological Perspective  dr J. Guzik 07.02.2018 12.15-13.15 s. 048
dyżur dr K. Rak 08.02.2018 9.00-11.30 s. 126
wszystkie egzaminy dr A. Mikrut-Żaczkiewicz 08.02.2018 9.00-14.00 s. 024
język japońskie  poz. 1    M. Yamazoe 08.02.2018   15.00-16.30   1.0.2
Historia subkontynentu indyjskiego I dr hab. A. Kuczkiewicz-Fraś 08.02.2018 10.00-11.30 s. 146
Logika dr hab J. Gomułka 08.02.2018 18.30-19.30 s. 049
Popkultura Japonii (ustny) dr P. Dybała 08.02.2018 10.00 s. 129
j. japoński poz. 1 dr M. Pletnia 08.02.2018      12.00 s. 0.48
j. angielski/Academic wring mgr D. Lubińska-Pyla 08.02.2018 10.00-11.00 s. 025
Orientalizm dr hab. P. Turek 08.02.2018 10.00-12.00 s. 049

Rewolucja Czerwonych Khmerów,

Systemy polityczne państw DW (egzaminy ustne)

prof. dr hab. A. Jelonek 08.02.2018 14.00-15.00 Gołębia 24 Collegium Novum p.23
j. chiński poz. 2 S. Luo 09.02.2018 9.00-12.00 s. 025
wszystkie egzaminy dr A. Mikrut-Żaczkiewicz 09.02.2018 9.00-14.00 s. 049
Historia subkontynentu indyjskiego II dr hab. A. Kuczkiewicz-Fraś 09.02.2018 10.00-11.30 s. 146
j. japoński poz. 1 dr E. Kamińska 09.02.2018 12.30-14.00 s. 1.0.2
Ideologie i doktryny polityczne dr Ł. Fyderek 09.02.2018 15.00-16.30 s. 146
Historia Japonii dr J. Puchalska 09.02.2018 10.00-12.00 P.1.1
Logika dr hab. J. Wawrzyniak 09.02.2018 12.00-13.00 s. 129
j. chiński poz. 2 S. Luo 10.02.2018 9.00-12.00 s. 146
dyżur mgr D. Lubińska-Pyla 13.02.2018, 16.02.2018 10.00-11.00 129
j. arabski - dyżury mgr T. Gałuszka 29.01.2018 01.02.2018 05.02.2018 08.02.2018 12.02.2018 15.02.2018 19.02.2018 22.02.2018 12.00-14.00 s. 0.36

 

SESJA POPRAWKOWA W ROKU AKAD. 2017/18

nazwa przedmiotu wykładowca data egzaminu godzina egzaminu sala
Lektorat j. koreańskiego- wszystkie poziomy  mgr Gwangseok Kim 19.02.2018 11:00-12:30 0.48
Cywilizacja konfucjańska dr B. Zemanek 19.02.2018 11:30-13:00 P.1.1
Grupy etniczne DW I LIC dr B. Zemanek 20.02.2018 11:30-13:00 P.1.1
Mniejszości etniczne Chin II SUM dr B. Zemanek 20.02.2018 11:30-13:00 P.1.1
wszystkie egzaminy dr R. Kurpiewska-Korbut 20.02.2018 9.30 s. 129
j. japoński poz. 1 M. Yamazoe 20.02.2018 9.00-10.30 s. 025
j. japoński poz. 2 M. Yamazoe 20.02.2018 10.30-12.00 s. 025
j. japoński poz. 3 M. Yamazoe 20.02.2018 12.00-13.30 s. 0.25
j. japoński poz. 4 M. Yamazoe 20.02.2018 13.30-15.00 s. 025
j. japoński poz. 5 M. Yamazoe 20.02.2018 15.00-16.30 s. 025

Wszystkie egzaminy, dyżur

(egzaminy ustne)

dr R. Kwieciński 20.02.2018 10.45-12.15 s. 024
wszystkie egzaminy (ustne) dr A. Mikrut-Żaczkiewicz 20.02.2018 11.30 s. 146
Orientalizm, Metodyka analizy tekstów naukowych dr hab. P. Turek 21.02.2018 10:00-12:00 0.48
Ewolucje doktryny dżihadu, Piśmiennictwo arabskie dr hab. P. Siwiec 21.02.2018 13.00-14.30  0.48

Socjologia Bliskiego i Dalekiego Wschodu oraz Chińska myśl narodowa 

Orientalizm

dr J. Wardęga

dr B. Zemanek

21.02.2018 11:30-13:00 P.1.1
Logika dr hab. J. Wawrzyniak 21.02.2018 11.00-12.30 s. 049
Siły zbrojne i służby specjalne Izraela dr A. Skorek 21.02.2018 11:00-11:45 s. 025
dyżur dr A. Skorek 21.02.2018 11:45 - 12:45 s. 037
j. japonski poz. 1

dr M. Pletnia

dr E. Kamińska

21.02.2018 14:00-16:00 s 0.25
dyżur dr hab. P. Kletowski 21.02.2018 15:30-18:00 s. 143
wszystkie egzaminy, zaliczenia oraz dyżur dr K. Rak 22.02.2018 11:00-13:00 s. 025
j. koreański poz. 2 mgr A. Krakovetska 22.02.2018 11.00-12.30 s. 129
wszystkie egzaminy dr J. Puchalska 22.02.2018 11:00-12:00 s. 048
Orientalizm dr J. Guzik 22.02.2018 12.00-13.00 s. 048
Contemporary Japanese Society... dr J. Guzik 22.02.2018 13.00-14.00 s. 048
Środowisko geograficzne DW dr W. Maciejowski 22.02.2018 9.00-10.30 s. 049
Historia Krajów muzułmańskich ks. prof. dr hab. K. Koscielniak 22.02.2018 9.00-10.30 s. 048
Szkolenie uniwersyteckie mgr A. Łuszczykiewicz 23.02.2018 18.30-20.00 0.48
j. japoński wszystkie poziomy mgr K. Moch 23.02.2018 10.30-12.00 s. 129
jezyk hindi poz. 1 mgr M. Ciemniewski 23.02.2018 9.00-10.30 s. 0.49
Cywilizacja indyjska, Orientalizm dr K. Jakubczak 23.02.2018 16:30-18:00 s. 0.49
Metodyka analizy tekstów naukowych dr D. Zdziech 23.02.2018 11.00-12.30 s.048
Turystyka azjatycka w regionie Australii i Oceanii dr D. Zdziech 23.02.2018 13.00-14.30 s. 048
dyżur dr I. Balwierz 23.02.2018 18.00-20.00 s. 129
j. koreański poz. 2 dr H. Lee 23.02.2018 12.00-12.30 s. 146
wszystkie wykłady monograficzne dr H. Lee 23.02.2018 12.30-14.00 s. 146
j. chiński J. Wang 23.02.2018 10.00-12.00 s. 146
Religie BiDW prof. dr hab. K. Kościelniak 23.02.2018 13.00-14.30 P.1.1

Filozofia Dalekiego Wschodu,

Historia Filozofii

dr K. Jakubczak 23.02.2018 15:00-16:30 P.1.1