Studia dalekowschodnie II stopień stacjonarne

Opis programu studiów

W ramach studiów realizowany jest program nauczania, na który składają się trzy zasadnicze grupy przed­miotów, określające kierunek studiów: studia azjatyckie i specjalność: studia dalekowschodnie. Podstawowymi przed­miotami kulturoznawczymi są: filozofia kultury, estetyka, antropologia kultury i metody badań kulturoznawczych. Głównymi przed­miotami specjalnościowymi są: historia sztuki japońskiej, wymiana kulturowa między Japonią i Europą od połowy XVI w., estetyka dnia codziennego we współczesnym społeczeństwie japońskim, chińskie elity polityczne w XX w., mniejszości narodowe i grupy etniczne Chin, społeczeństwo i polityka w Azji Południowo–Wschodniej, azjatyckie formy duchowości, przemiany religijne i światopoglądowe w Azji Wschodniej od poł. XIX w.

Istotnym elementem procesu kształcenia jest nauka języka chińskiego, japońskiego bądź hindi w wymiarze 360 godzin. ****

Profil absolwenta

Absolwent studiów magisterskich na kierunku studia azjatyckie, specjalność studia dalekowschodnie, posiadać będzie wiedzę z zakresu problemów społeczno-kulturowych, politycznych i ekonomicznych regionu, a także znajomość języka orientalnego. Stwarzać to będzie absolwentom możliwość zatrudnienia w bardzo szybko powstających instytucjach zorientowanych na współpracę z krajami Dalekiego Wschodu.

Zasady kwalifikacji

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów.

Limit przyjęć

Limit miejsc

30

Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów

18

Podana wyżej minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów dotyczy wszystkich kandydatów, w tym również osób ubiegających się o przyjęcie na zasadach innych niż dotyczące obywateli polskich.

Terminy

Rejestracja i wnoszenie opłat

  • od 05.06.2018 (od godz. 12:00) do 10.07.2018

Potwierdzenie rejestracji

  • do 12.07.2018,  do godz. 12:00

Egzaminy wstępne

  • od 16.07.2018 do 17.07.2018

Ważne: przy dokonywaniu rejestracji na więcej niż jedne studia, dla których w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się wyniki odrębnie przeprowadzanych egzaminów wstępnych, kandydat powinien uwzględnić brak możliwości jednoczesnego przystąpienia do egzaminów, które mogą być przeprowadzone w tym samym czasie, skutkujący uzyskaniem odpowiednio niższego wyniku lub wykluczenia z kwalifikacji i w konsekwencji nieprzyjęciem na studia.

Lista rankingowa

  • 20.07.2018

Wpisy na studia

  • od 23.07 do 25.07.2018

Jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony limit miejsc, oraz wyniki kwalifikacji kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu do przyjęcia, to wpisy kolejnej grupy następować będą w terminie:

Ewentualna 2 rekrutacja

  • od 26.07 do 27.07.2018

Ewentualna 3 rekrutacja

  • od 30.07 do 31.07.2018

W przypadku możliwości kwalifikowania kolejnej grupy kandydatów, wpisy następować będą w terminach jednodniowych następujących po sobie dniach roboczych.