Studia dalekowschodnie II stopień niestacjonarne

Opis programu studiów

W ramach studiów realizowany jest program nauczania, na który składają się trzy zasadnicze grupy przed­miotów, określające kierunek studiów: studia azjatyckie i specjalność: studia dalekowschodnie. Podstawowymi przed­miotami kulturoznawczymi są: filozofia kultury, estetyka, antropologia kultury i metody badań kulturoznawczych. Głównymi przed­miotami specjalnościowymi są: historia sztuki japońskiej, wymiana kulturowa między Japonią i Europą od połowy XVI w., estetyka dnia codziennego we współczesnym społeczeństwie japońskim, chińskie elity polityczne w XX w., mniejszości narodowe i grupy etniczne Chin, społeczeństwo i polityka w Azji Południowo–Wschodniej, azjatyckie formy duchowości, przemiany religijne i światopoglądowe w Azji Wschodniej od poł. XIX w.

Istotnym elementem procesu kształcenia jest nauka języka chińskiego bądź japońskiego w wymiarze 160 godzin.

Profil absolwenta

Absolwent studiów magisterskich na kierunku studia azjatyckie, specjalność studia dalekowschodnie, posiadać będzie wiedzę z zakresu problemów społeczno-kulturowych, politycznych i ekonomicznych regionu, a także znajomość języka orientalnego. Stwarzać to będzie absolwentom możliwość zatrudnienia w bardzo szybko powstających instytucjach zorientowanych na współpracę z krajami Dalekiego Wschodu.

Zasady kwalifikacji

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku w zakresie nauk himanistycznych bądź społecznych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów.

Limit przyjęć

30 - limit miejsc

20 - minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów

Podana wyżej minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów dotyczy wszystkich kandydatów, w tym również osób ubiegających się o przyjęcie na zasadach innych niż dotyczące obywateli polskich.