Studia dalekowschodnie I stopień stacjonarne - moduł Korea

Studia koreańskie w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu – zapraszamy maturzystów zainteresowanych Koreą

Region Półwyspu Koreańskiego zadziwia nas i fascynuje zarówno sytuacją współczesną, jak i imponującym dziedzictwem kulturowym. Starożytne królestwa Koguryeo [Kogurjŏ], Baekje [Bekdz] i Silla znane są jako kolebka wspaniałych zabytków sztuki buddyjskiej. Taekwondo, hanbok, kimchi czy bulgogi, a także hangul, stają się znanymi coraz lepiej w Polsce nazwami własnymi. Jednak moduł Korea proponuje znacznie więcej, niż tylko kulturoznawstwo koreańskie.

Obecnie Półwysep Koreański to region wyjątkowy w skali świata: etnicznie jest domem jednego narodu, jakim są Koreańczycy, a politycznie – obszarem podzielonym pomiędzy dwa państwa. Republika Korei (tzw. Korea Południowa) to demokratyczna republika i jeden z motorów światowej gospodarki, zwłaszcza w przemyśle stoczniowym i samochodowym oraz w dziedzinie elektroniki. W Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (tzw. Korei Północnej) panują rządy autorytarne i jest to jeden z najbiedniejszych krajów na świecie. Korea jest jedynym na świecie krajem podzielonym politycznie w wyniku zimnej wojny. Ma zatem ogromne znaczenie w światowej geopolityce, bowiem stabilizacja Półwyspu Koreańskiego jest gwarancją pokoju nie tylko w regionie, ale także na świecie.

Korea to także starożytna kultura, o ogromnym potencjale twórczym, widocznym w kulturze popularnej. Republika Korei produkuje filmy, które zdobywają nagrody na festiwalu w Cannes, a południowokoreańska muzyka cieszy się wyjątkową popularnością pośród młodzieży w Chinach oraz w całej Azji Południowo- Wschodniej. Dla wielu młodych ludzi Korea Południowa stała się wzorem państwa nowoczesnego, gdyż w ciągu ostatnich dwudziestu lat kraj ten osiągnął status światowej potęgi gospodarczej. Mamy zatem do czynienia z wciąż mało na ‘Zachodzie' znaną, wysoko rozwiniętą a jednocześnie starożytną cywilizacją, nowoczesnym i dynamicznym społeczeństwem, porywającą oraz żywiołową kulturą masową.

Opis programu studiów modułu Korea

Studia nad regionem Półwyspu Koreańskiego (czy krócej studia koreańskie), prowadzone są w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, w ramach kierunku studia azjatyckie. Cechują się one typowym dla nowoczesnych studiów regionalnych, interdyscyplinarnym podejściem badawczym, koncentrując się na kwestiach społeczno-kulturowych, badanych w szerokim kontekście historycznym, a także na sytuacji politycznej i gospodarczej regionu. Studia azjatyckie to także kierunek, w ramach którego nie bagatelizuje się roli, jaką w zrozumieniu specyfiki każdego regionu odgrywa znajomość języków, używanych przez jego mieszkańców. Jednak nauczanie języków w ramach azjatyckich studiów regionalnych pojmowane jest jako środek do celu, jakim jest zrozumienie tradycji kulturowej Półwyspu Koreańskiego w jej ogólności i złożoności, a nie jako cel sam w sobie. Ten sposób podejścia odróżnia studia azjatyckie od tradycyjnych dyscyplin orientalistycznych zorientowanych filologicznie.

Język koreański

Język koreański używany jest głównie w obu państwach koreańskich, a także w chińskiej prefekturze autonomicznej Yanbian. Na świecie językiem tym posługuje się około 80 milionów ludzi, włączając w to duże skupiska w Uzbekistanie, Kazachstanie, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Brazylii i Japonii. Język koreański jest językiem niezwykle interesującym pod względem lingwistycznym, o nieustalonej przynależności do którejkolwiek z rodzin językowych. W jego współczesnej postaci wyróżnia się kilka dialektów, jednak ich istnienie w większości nie uniemożliwia wzajemnego zrozumienia. W Republice Korei językiem standardowym jest dialekt z okolic Seulu, w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej – z okolic Pjongjangu. Obecnie stosuje się zwykle, w obu państwach Półwyspu Koreańskiego, rodzimy alfabet hangul, zawierający 24 litery (14 spółgłosek i 10 samogłosek). Obecnie zapisuje się wyrazy od lewej do prawej. Wyjątkiem są czasami utwory poetyckie, które i dzisiaj pisane bywają według starej tradycji zapisu wyrazów od góry do dołu, od strony prawej do lewej.

Zajęcia na kierunku studia azjatyckie, dotyczące regionu Półwyspu Koreańskiego, realizowane są w oparciu o najwyższe standardy obowiązujące w szkolnictwie wyższym, przez co szczególny nacisk położony został na dobór wysoko wykwalifikowanej kadry, co gwarantuje dobrą jakość kształcenia z zastosowaniem najnowszych trendów w dydaktyce. Studia te to zarówno kulturoznawstwo koreańskie, zdobycie wiedzy o relacjach politycznych i ekonomicznych oraz praktyczna nauka języka.

Nasi studenci mają także możliwość uczestniczenia w wyprawach naukowych do krajów regionu, warsztatach, konferencjach i seminariach naukowych, a także w europejskiej przestrzeni edukacyjnej, poprzez oferowane stypendia zagraniczne, m.in. w ramach programu Erasmus. Ponadto, studenci studiów azjatyckich w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu mogą aplikować o wszelkie stypendia naukowe oferowane przez instytucje rządowe i prywatne. Lista najważniejszych instytucji:

Zasady kwalifikacji na moduł Korea

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości albo inny dokument uznany za równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów.

Limity przyjęć

Limit miejsc

45

Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów

20

Podana wyżej minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów dotyczy wszystkich kandydatów, w tym również osób ubiegających się o przyjęcie na zasadach innych niż dotyczące obywateli polskich.

Ważne terminy

Rejestracja i wnoszenie opłat

  • Od 05.06.2018 (od godz. 12:00) do 25.06.2018 - Kandydaci posiadający maturę zagraniczną (inną niż IB lub EB)
  • Od 05.06.2018 (od godz. 12:00) do 06.07.2018 - Kandydaci posiadający maturę: polską (nową lub egzamin dojrzałości), międzynarodową IB, europejską EB.

Potwierdzenie rejestracji

  • do 28.06.2018, do godz. 12:00 - kandydaci posiadający maturę międzynarodową (inną niż IB lub EB)
  • do 09.07.2018, do godz. 12:00 - kandydaci posiadający maturę polską (nową lub egzamin dojrzałości), jak również międzynarodową IB lub europejską EB.

Wprowadzanie do systemu ERK wyników matury oraz osią­gnięć w olimpia­dach i konkursach

do 09.07.2018, do godz. 12.00
Kandydaci posiadający maturę zagraniczną (inną niż IB lub EB): dokumenty potwierdzające uzyskane wyniki maturalne należy dostarczyć do 02.07.2018, do godz, 12:00 do Działu Rekrutacji na Studia UJ.
 
UWAGA: Zaświadczenia o posiadanych osiągnięciach w konkursach uprawniających do podjęcia studiów należy dostarczyć do 09.07.2018, do godz. 12:00 do Działu Rekrutacji na Studia UJ.
 
UWAGA: Kandydaci posiadający zaświadczenia o wynikach CEW z lat poprzednich oraz kandydaci spełniający warunki art. 44zzp ustawy o systemie oświaty: dokumenty potwierdzające uzyskane wyniki należy dostarczyć do 09.07.2018, do godz. 12:00 do Działu Rekrutacji na Studia UJ.
 

Lista rankingowa

  • 13.07.2018

Wpisy na studia

  • od 16.07.2018 do 19.07.2018

Jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony limit miejsc, oraz wyniki kwalifikacji kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu do przyjęcia, to wpisy kolejnej grupy następować będą w terminie:

Ewentualna 2 rekrutacja

  • od 20.07.2018 do 23.07.2018

Ewentualna 3 rekrutacja

  • od 24.07.2018 do 25.07.2018

W przypadku możliwości kwalifikowania kolejnej grupy kandydatów, wpisy następować będą w terminach dwudniowych w następujących po sobie dniach roboczych.