Studia dalekowschodnie I stopień stacjonarne - moduł Japonia

Studia japońskie w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu - opis programu

W ramach studiów realizowany jest program nauczania, na który składają się trzy zasadnicze grupy przed­miotów, określające kierunek studiów: studia azjatyckie i specjalność: studia dalekowschodnie - moduł Japonia. Podstawowymi przed­miotami są: historia Japonii, wiedza o sztuce i literaturze Dalekiego Wschodu, kultura audiowizualna w obszarze Dalekiego Wschodu. Głównymi przed­miotami specjalnościowymi są: cywilizacja konfucjańska, buddyzm, tradycyjne religie Azji Wschodniej, hinduizm, islam, historia Japonii, stosunki gospodarcze Dalekiego Wschodu i orientalizm.

Wśród kursów fakultatywnych, które mogą wybierać studenci, są m.in.: Metody tłumaczeń komiksów  japońskich manga, Kultura popularna współczesnej Japonii, Sztuka japońska, Historia Japonii XX wieku, Kultura kulinarna Dalekiego Wschodu, Obraz kobiety we współczesnej Japonii, Praktyki religijne Japonii, Teatr japoński, Współczesne społeczeństwo Japonii, Wykorzystanie technik komputerowych do nauki języka japońskiego.

Istotnym elementem procesu kształcenia jest nauka języka japońskiego w wymiarze 540 godzin. Moduł Japonia to zarówno kulturoznawstwo japońskie, praktyczna znajomość języka, jak też wiedza z zakresu stosunków politycznych i ekonomicznych tego kraju.

Profil absolwenta modułu Japonia

Absolwent studiów licencjackich na kierunku studia azjatyckie, specjalność studia dalekowschodnie, posiadać będzie podstawową wiedzę z zakresu problemów społeczno-kulturowych, politycznych i ekonomicznych regionu, a także dobrą znajomość języka orientalnego i angielskiego. Stwarzać to będzie absolwentom możliwość zatrudnienia w bardzo szybko powstających instytucjach zorientowanych na współpracę z krajami regionu, w tym głównie z Japonią. Przewiduje się jednak, że większość absolwentów podejmować będzie dalsze studia na oferowanych przez Instytut uzupełniających studiach magisterskich.

Zasady kwalifikacji na moduł Japonia

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości albo inny dokument uznany za równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów.

Limity przyjęć

Limit miejsc

45

Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów

20

Podana wyżej minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów dotyczy wszystkich kandydatów, w tym również osób ubiegających się o przyjęcie na zasadach innych niż dotyczące obywateli polskich.

Terminy

Rejestracja i wnoszenie opłat

  • Od 23.05.2017 (od godz. 12:00) do 18.06.2017 - Kandydaci posiadający maturę zagraniczną (inną niż IB lub EB)
  • Od 23.05 (od godz. 12:00) do 06.07.2017 - Kandydaci posiadający maturę: polską (nową lub egzamin dojrzałości), międzynarodową IB, europejską EB.

Potwierdzenie rejestracji

  • do 20.06.2017, do godz. 12:00 - kandydaci posiadający maturę międzynarodową (inną niż IB lub EB)
  • do 07.07.2017, do godz. 12:00 - kandydaci posiadający maturę polską (nową lub egzamin dojrzałości), jak również międzynarodową IB lub europejską EB.

Wprowadzanie do systemu ERK wyników matury oraz osią­gnięć w olimpia­dach i konkursach

Kandydaci posiadający maturę zagraniczną (inną niż IB lub EB): dokumenty potwierdzające uzyskane wyniki maturalne należy dostarczyć do 20.06.2017, do godz, 12:00 do Działu Rekrutacji na Studia UJ.
 
 
UWAGA: Zaświadczenia o posiadanych osiągnięciach w konkursach uprawniających do podjęcia studiów należy dostarczyć do 07.07.2017, do godz. 12:00 do Działu Rekrutacji na Studia UJ.
 
UWAGA: Kandydaci posiadający zaświadczenia o wynikach CEW z lat poprzednich oraz kandydaci spełniający warunki art. 44zzp ustawy o systemie oświaty: dokumenty potwierdzające uzyskane wyniki należy dostarczyć do 07.07.2017, do godz. 12:00 do Działu Rekrutacji na Studia UJ.
 

Lista rankingowa

  • 14.07.2017

Wpisy na studia

  • od 17.07.2017 do 20.07.2017

Jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony limit miejsc, oraz wyniki kwalifikacji kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu do przyjęcia, to wpisy kolejnej grupy następować będą w terminie:

Ewentualna 2 rekrutacja

  • od 21.07.2017 do 24.07.2017

Ewentualna 3 rekrutacja

  • od 25.07.2017 do 26.07.2017

W przypadku możliwości kwalifikowania kolejnej grupy kandydatów, wpisy następować będą w terminach dwudniowych w następujących po sobie dniach roboczych.