Studia dalekowschodnie I stopień stacjonarne - moduł Indie i Azja Południowa

Studia indyjskie i o Azji Południowej pozwalają na zdobycie praktycznej wiedzy o tym regionie

Region Azji Południowej to obszar świata, który obejmuje kraje leżące na południe od Himalajów oraz kraje z nimi graniczące, zarówno od wschodu jak i od zachodu. Na obszar ten składają się takie państwa, jak: Indie, Pakistan, Bangladesz, Bhutan, Nepal, Malediwy i Sri Lanka; niektóre definicje poszerzają go także o Afganistan i Myanmę (Birmę), a nawet o Iran i Tybet. Azję Południową zamieszkuje obecnie ponad 1,5 mld ludzi, co stanowi więcej niż jedną piątą ludności świata – jest to więc najgęściej zaludniony region globu. Jest to również obszar, na którym mówi się kilkoma setkami języków, należących do wielu różnych rodzin językowych.

Azja Południowa to także obszar świata niezwykle zróżnicowany pod względem kulturowym, religijnym, politycznym czy społeczno-obyczajowym. Spotykają się tutaj wszystkie największe religie świata: hinduizm, buddyzm, islam, judaizm oraz chrześcijaństwo. Jest to zatem wielobarwny obszar kontrastów, w którym tradycja i nowoczesność współistnieją w harmonii, i który od wieków niezmiennie fascynuje Europejczyków. Obecnie kulturoznawstwo indyjskie oraz innych państw regionu szybko rozwija się zarówno w Ameryce, jak i w Europie, w tym w Polsce. Także w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ.

Wiodącym państwem regionu są Indie, w popularnej świadomości postrzegane niegdyś jako kraina magii, złota, drogich kamieni, wielobarwnych tkanin, bajkowych pałaców, a także egzotycznych perfum i przypraw, po które warto było wyruszać, nawet narażając życie. Dzisiejsze Indie nadal skupiają na sobie uwagę świata, jednak już nie wyłącznie jako kraina egzotyczna i tajemnicza, lecz jako jedna ze światowych potęg ekonomicznych. Są drugim co do liczby mieszkańców krajem na świecie. Uważane są ponadto za jedną z trzech azjatyckich potęg gospodarczych. Unia Europejska jest obecnie największym partnerem handlowym Indii, a prezydent USA nazwał je niedawno „rynkiem przyszłości".

Studia nad regionem Azji Południowej, zapoczątkowane w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, realizowane są w ramach nowoczesnych, z definicji interdyscyplinarnych studiów azjatyckich. W trakcie studiów student zaznajamia się zatem z metodami stosowanymi w różnych dyscyplinach nauk humanistycznych i społecznych, umożliwiającymi poznawanie i opis złożonych, wielowymiarowych procesów polityczno-społeczno-kulturowych, uwarunkowanych historycznie, a zachodzących współcześnie w Azji Południowej. Studia azjatyckie to także kierunek, w ramach którego nie bagatelizuje się roli, jaką w zrozumieniu specyfiki każdego regionu odgrywa znajomość języków, używanych przez jego mieszkańców. Jednak nauczanie języków w ramach azjatyckich studiów regionalnych pojmowane jest jako środek do celu, jakim jest zrozumienie tradycji kulturowej Azji Południowej w jej ogólności i złożoności, a nie jako cel sam w sobie. Ten sposób podejścia odróżnia studia azjatyckie od tradycyjnych dyscyplin orientalistycznych zorientowanych filologicznie.

Szczególne znaczenie na tym obszarze mają dwa języki, funkcjonujące jako link languages i umożliwiające komunikację – angielski oraz hindi-urdu, przez wielu uważany za dwa odrębne języki, przez niektórych za dwa style tego samego języka, posiadający bogatą, częściowo wspólną tradycję literacką i kulturową. Obecnie, znając hindi-urdu można porozumieć się na obszarach obejmujących tereny od Pakistanu, poprzez Indie Północne aż po Bangladesz; w dużym stopniu jest to również język komunikacji na południu Indii, a także język rozpowszechniony wśród indyjskiej diaspory, występujący w takich skupiskach emigrantów z Azji Południowej, jak Trynidad i Tobago, Surinam, Fidżi, RPA, Mauritius. Dlatego też znajomość hindi-urdu jest narzędziem ułatwiającym, a często umożliwiającym skuteczną komunikację w sferach: gospodarki, polityki, działalności organizacji pozarządowych, kultury. Program studiów nad współczesnymi Indiami i Azją Południową umożliwi studentowi opanowanie w stopniu komunikatywnym obu link languages, a także poznanie szerokiego kontekstu społeczno-kulturowego Azji Południowej. Dzięki temu student uzyska możliwość głębszego zrozumienia najważniejszych tradycji, które w zasadniczy sposób wpłynęły i wpływają na kształt współczesnej Azji Południowej, istniejące w niej konflikty, zależności, powiązania i podziały. Nowatorskie (w skali Polski i Europy) potraktowanie procesu kształcenia polega na zapoznawaniu studentów od początku z hindi-urdu, w obu wersjach języka.

Prowadzone w naszym Instytucie studia nad regionem Azji Południowej dają zatem podstawę dla zrozumienia zachodzących tam procesów historycznych, społecznych, religijnych oraz politycznych. Interdyscyplinarne studia dotyczące bogactwa kulturowego, historii politycznej, struktur społecznych, problemów etnicznych i wyznaniowych pozwalają w pełni ocenić jego znaczenie strategiczne i gospodarcze. Region Azji Południowej posiada kluczowe znaczenie w globalnej „wojnie z terroryzmem", doświadcza bowiem wielu konfliktów wymagających pilnego rozwiązania, jak wojna domowa na Sri Lance, kwestia Beludżystanu w Pakistanie, konflikt kaszmirski czy konsekwencje działalności ruchu maoistowskiego w Nepalu, Indiach i innych krajach regionu.

Coraz większe zainteresowanie społeczności międzynarodowej tym regionem świata oraz szybko rozwijająca się współpraca państw Azji Południowej z Unią Europejską powodują wrastające zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się krajami południowoazjatyckimi. Studia nad Indiami i Azją Południową stwarzają możliwość zdobycia wiedzy na temat kontekstu społeczno-kulturowego regionu, połączonej z dobrą znajomością języków (hindi, urdu, angielski). Wiedza ta, niezbędna do pracy w międzynarodowym biznesie, dyplomacji, placówkach zajmujących się polityką rozwojową oraz bezpieczeństwem i obronnością, umożliwi absolwentowi znalezienie zatrudnienia w instytucjach kulturalnych i naukowo-badawczych, w wydawnictwach i środkach masowego przekazu, w przedsiębiorstwach handlowych i turystycznych oraz innych zorientowanych na współpracę z krajami regionu, w tym głównie z Indiami i Pakistanem.

Zajęcia na kierunku studia azjatyckie, dotyczące regionu Azji Południowej, realizowane są w oparciu o najwyższe standardy obowiązujące w szkolnictwie wyższym, przez co szczególny nacisk położony został na dobór wysoko wykwalifikowanej kadry, co gwarantuje dobrą jakość kształcenia z zastosowaniem najnowszych trendów w dydaktyce. Nasi studenci mają także możliwość uczestniczenia w wyprawach naukowych do krajów regionu, warsztatach, konferencjach i seminariach naukowych, a także w europejskiej przestrzeni edukacyjnej, poprzez oferowane stypendia zagraniczne, m.in. w ramach programu Erasmus. Ponadto, studenci mogą aplikować o stypendia naukowe oferowane przez instytucje rządowe i prywatne. Lista najważniejszych instytucji.

Zasady kwalifikacji na moduł Indie i Azja Południowa

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości albo inny dokument uznany za równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów.

Limit przyjęć na studia Indie i Azja Południowa

Limit miejsc

35

Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów

20

Podana wyżej minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów dotyczy wszystkich kandydatów, w tym również osób ubiegających się o przyjęcie na zasadach innych niż dotyczące obywateli polskich.

Ważne terminy rekrutacji na studia Indie i Azja Południowa

Rejestracja i wnoszenie opłat

  • Od 05.06.2018 (od godz. 12:00) do 25.06.2018 - Kandydaci posiadający maturę zagraniczną (inną niż IB lub EB)
  • Od 05.06.2018 (od godz. 12:00) do 06.07.2018 - Kandydaci posiadający maturę: polską (nową lub egzamin dojrzałości), międzynarodową IB, europejską EB.

Potwierdzenie rejestracji

  • do 28.06.2018, do godz. 12:00 - kandydaci posiadający maturę międzynarodową (inną niż IB lub EB)
  • do 09.07.2018, do godz. 12:00 - kandydaci posiadający maturę polską (nową lub egzamin dojrzałości), jak również międzynarodową IB lub europejską EB.

Wprowadzanie do systemu ERK wyników matury oraz osią­gnięć w olimpia­dach i konkursach

do 09.07.2018, do godz. 12.00

Kandydaci posiadający maturę zagraniczną (inną niż IB lub EB): dokumenty potwierdzające uzyskane wyniki maturalne należy dostarczyć do 02.07.2018, do godz, 12:00 do Działu Rekrutacji na Studia UJ.
 
UWAGA: Zaświadczenia o posiadanych osiągnięciach w konkursach uprawniających do podjęcia studiów należy dostarczyć do 09.07.2018, do godz. 12:00 do Działu Rekrutacji na Studia UJ.
 
UWAGA: Kandydaci posiadający zaświadczenia o wynikach CEW z lat poprzednich oraz kandydaci spełniający warunki art. 44zzp ustawy o systemie oświaty: dokumenty potwierdzające uzyskane wyniki należy dostarczyć do 09.07.2018, do godz. 12:00 do Działu Rekrutacji na Studia UJ.
 

Lista rankingowa

  • 13.07.2018

Wpisy na studia

  • od 16.07.2018 do 19.07.2018

Jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony limit miejsc, oraz wyniki kwalifikacji kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu do przyjęcia, to wpisy kolejnej grupy następować będą w terminie:

Ewentualna 2 rekrutacja

  • od 20.07.2018 do 23.07.2018

Ewentualna 3 rekrutacja

  • od 24.07.2018 do 25.07.2018

W przypadku możliwości kwalifikowania kolejnej grupy kandydatów, wpisy następować będą w terminach dwudniowych w następujących po sobie dniach roboczych.