Studia dalekowschodnie I stopień stacjonarne - moduł Chiny

Studia chińskie to najlepszy sposób zdobycia wiedzy o Chinach potrzebnej w przyszłej karierze

Chiny nie tylko posiadają największą populację liczącą ponad 1,34 miliarda ludzi, ale także dysponują potężną siłą gospodarczą, polityczną, kulturową i coraz większą militarną. Otwierając się na świat, są coraz bardziej widoczne na międzynarodowych rynkach. Chińczycy inwestują na Zachodzie, podróżują. Nie tylko są dziedzicem bogatej cywilizacji Państwa Srodka, ale i uczestniczą w tworzeniu współczesnej kultury globalnej.

Obserwowany współcześnie rozwój Chińskiej Republiki Ludowej jest skutkiem szeroko zakrojonych przemian modernizacyjnych gospodarki i społeczeństwa, zapoczątkowanych w końcu lat 70-tych. Imponujący rozmach, z jakim dzisiaj rozwija się chińska gospodarka, widoczny jest zarówno w statystykach i analizach ekonomicznych, jak i na ulicach dynamicznie zmieniających się chińskich miast. Niezależnie od oceny metody czy zakresu modernizacji, obranej przez władze chińskie, stwierdzić należy, że Chiny weszły w fazę bezprecedensowego wzrostu. Gospodarkę chińską przedstawia się już dzisiaj jako drugą, po amerykańskiej, najsilniejszą gospodarkę narodową. Chiny konsekwentnie rozbudowują klasę średnią, która już liczy 150 milionów ludzi.

Mimo wyzwań wewnętrznych, na arenie międzynarodowej Chiny rosną w siłę, będąc ważnym partnerem dla potęg tego świata. Co więcej, wydają się zmierzać ku pozycji największego mocarstwa gospodarczego i politycznego świata w XXI wieku. Na początku wieku, po latach trudnych negocjacji, stały się członkiem Światowej Organizacji Handlu. Rośnie rola Chin w organizacjach międzynarodowych – np. zaczynają wysyłać misje w ramach kontyngentów ONZ. Symbolicznie znaczenie Państwa Środka udowodniła sprawna organizacja igrzysk olimpijskich w Pekinie w 2008 roku, zaś dwa lata później – Światowej Wystawy EXPO w Szanghaju. Chiny uczestniczą także w podboju kosmosu.

Studia nad Chinami i kulturoznawstwo chińskie obecne są dzisiaj na każdym szanującym się uniwersytecie w państwach zachodnich - wkraczają także do polskich uczelni, a Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu jest absolutnym pionierem w tej dziedzinie oraz gromadzi młodą i dynamiczną kadrę, dla której badania Chin są nie tylko zawodowym powołaniem, ale i życiową pasją.

Opis programu studiów modułu Chiny

W ramach studiów realizowany jest program nauczania, na który składają się trzy zasadnicze grupy przed­miotów, określające kierunek studiów: studia azjatyckie i specjalność: studia dalekowschodnie - moduł Chiny. Podstawowymi przed­miotami są: Cywilizacja konfucjańska, historia Chin, wiedza o sztuce i literaturze Dalekiego Wschodu, kultura audiowizualna w obszarze Dalekiego Wschodu. Głównymi przed­miotami specjalnościowymi są m.in.: cywilizacja konfucjańska, buddyzm, tradycyjne religie Azji Wschodniej, stosunki gospodarcze Dalekiego Wschodu i orientalizm. Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu proponuje coś więcej niż kulturoznawstwo chińskie i sinologia.

W ramach kursów fakultatywnych studenci mogą wybierać m.in. kursy takie jak: Współczesne społeczeństwo chińskie, Potencjał turystyczny Dalekiego Wschodu, Relacje Chiny-Japonia, Tajwan - historia i polityka, Chińskie kobiety - wczoraj i dziś, Chińska myśl narodowa – teoria i praktyka, Kultura kulinarna Dalekiego Wschodu, Tajwan – społeczeństwo i kultura, Polityka zagraniczna ChRL czy Popular culture in modern and contemporary China.

Istotnym elementem procesu kształcenia jest nauka języka chińskiego w wymiarze 540 godzin.

Profil absolwenta modułu Chiny

Absolwent studiów licencjackich na kierunku studia azjatyckie, specjalność studia dalekowschodnie, moduł Chiny, posiadać będzie podstawową wiedzę z zakresu problemów społeczno-kulturowych, politycznych i ekonomicznych regionu (również kulturoznawstwa chińskiego), a także dobrą znajomość języka chińskiego i angielskiego. Stwarzać to będzie absolwentom możliwość zatrudnienia w bardzo szybko powstających firmach i instytucjach zorientowanych na współpracę z krajami regionu, w tym głównie z Chińską Republiką Ludową i Tajwanem. Wielu absolwentów uczestniczy w programach stypendialnych, a także - dzięki znajomości języka chińskiego - znajduje pracę w Chinach. Przewiduje się jednak, że większość absolwentów podejmować będzie dalsze studia na oferowanych przez Instytut uzupełniających studiach magisterskich.

Zasady kwalifikacji na moduł Chiny

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości albo inny dokument uznany za równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów.

Limity przyjęć

Limit miejsc

40

Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów

20

Podana wyżej minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów dotyczy wszystkich kandydatów, w tym również osób ubiegających się o przyjęcie na zasadach innych niż dotyczące obywateli polskich.

Terminy

Rejestracja i wnoszenie opłat

  • od 05.06.2018 od godz. 12:00 do 25.06.2018, do godz. 12:00 - Kandydaci posiadający maturę zagraniczną (inną niż IB lub EB)
  • od 05.06.2018 od godz. 12:00 do 06.07.2018, do godz. 12:00 - Kandydaci posiadający maturę: polską (nową lub egzamin dojrzałości), międzynarodową IB, europejską EB.

Potwierdzenie rejestracji

  • do 28.06.2018, do godz. 12:00 - kandydaci posiadający maturę międzynarodową (inną niż IB lub EB)
  • do 09.07.2018, do godz. 12:00 - kandydaci posiadający maturę polską (nową lub egzamin dojrzałości), jak również międzynarodową IB lub europejską EB.

Wprowadzanie do systemu ERK wyników matury oraz osią­gnięć w olimpia­dach i konkursach

do 09.07.2018, do godz. 12:00
Kandydaci posiadający maturę zagraniczną (inną niż IB lub EB): dokumenty potwierdzające uzyskane wyniki maturalne należy dostarczyć 2.07.2018, do godz, 12:00 do Działu Rekrutacji na Studia UJ.
 
UWAGA: Zaświadczenia o posiadanych osiągnięciach w konkursach uprawniających do podjęcia studiów należy dostarczyć 09.07.2018, do godz. 12:00 do Działu Rekrutacji na Studia UJ.
 
UWAGA: Kandydaci posiadający zaświadczenia o wynikach CEW z lat poprzednich oraz kandydaci spełniający warunki art. 44zzp ustawy o systemie oświaty: dokumenty potwierdzające uzyskane wyniki należy dostarczyć 09.07.2018, do godz. 12:00, do godz. 12:00 do Działu Rekrutacji na Studia UJ.
 

Lista rankingowa

  • 13.07.2018

Wpisy na studia

  • od 16.07.2018 do 19.07.2018

Jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony limit miejsc, oraz wyniki kwalifikacji kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu do przyjęcia, to wpisy kolejnej grupy następować będą w terminie:

Ewentualna 2 rekrutacja

  • od 20.07.2018 do 23.07.2018

Ewentualna 3 rekrutacja

  • od 24.07.2018 do 25.07.2018

W przypadku możliwości kwalifikowania kolejnej grupy kandydatów, wpisy następować będą w terminach dwudniowych w następujących po sobie dniach roboczych.