Studia dalekowschodnie I stopnia niestacjonarne

Opis programu studiów

W ramach studiów realizowany jest program nauczania, na który składają się trzy zasadnicze grupy przed­miotów, określające kierunek studiów: studia azjatyckie i specjalność: studia dalekowschodnie. Podstawowymi przed­miotami kulturoznawczymi są: teoria kultury, socjologia kultury, metodologia badań społecznych, historia kultury Chin, wiedza o sztuce i literaturze Dalekiego Wschodu, kultura audiowizualna w obszarze Dalekiego Wschodu i filozofia islamska. Głównymi przed­miotami specjalnościowymi są: cywilizacja konfucjańska, cywilizacja indyjska, buddyzm, tradycyjne religie Azji Wschodniej, hinduizm, islam, historia Japonii, stosunki gospodarcze Dalekiego Wschodu i orientalizm.

Istotnym elementem procesu kształcenia jest nauka języka chińskiego lub japońskiego w wymiarze 240 godzin.

Profil absolwenta

Absolwent studiów licencjackich na kierunku studia azjatyckie, specjalność studia dalekowschodnie, posiadać będzie podstawową wiedzę z zakresu problemów społeczno-kulturowych, politycznych i ekonomicznych regionu, a także dobrą znajomość języka orientalnego. Stwarzać to będzie absolwentom możliwość zatrudnienia w bardzo szybko powstających instytucjach zorientowanych na współpracę z krajami regionu, w tym głównie z ChRL i Indiami. Przewiduje się jednak, że większość absolwentów podejmować będzie dalsze studia na oferowanych przez Katedrę uzupełniających studiach magisterskich.

Zasady kwalifikacji

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości albo inny dokument uznany za równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów.

Limit przyjęć

Limit miejsc

40

Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów

18

Podana wyżej minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów dotyczy wszystkich kandydatów, w tym również osób ubiegających się o przyjęcie na zasadach innych niż dotyczące obywateli polskich.

Terminy

Rejestracja i wnoszenie opłat

 • od 23.05.2017 od godz. 12:00 do 06.07.2017

Wprowadzenie do erk osiągnięć w olimpiadach i konkursach

 • do 09.07.2017,  do godz. 12:00
   
   
  UWAGA: Kandydaci posiadający zaświadczenia o wynikach CEW z lat poprzednich oraz kandydaci spełniający warunki art. 44zzp ustawy o systemie oświaty: dokumenty potwierdzające uzyskane wyniki należy dostarczyć do 07.07.2017, do godz. 12:00 do Działu Rekrutacji na Studia UJ.

Lista rankingowa

 • 14.07.2017

Wpisy na studia

 • od 17.07 do 20.07.2017

jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony limit miejsc, oraz wyniki kwalifikacji kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu do przyjęcia, to wpisy kolejnej grupy następować będą w terminie

Ewentualna 2 rekrutacja

 • od 21.07 do 24.07.2017

Ewentualna 3 rekrutacja

 • od 25.07 do 26.07.2017

W przypadku możliwości kwalifikowania kolejnej grupy kandydatów, wpisy następować będą w terminach dwudniowych w następujących po sobie dniach roboczych.